Skip to main content

Västra Gärdet 2:1 del av – förskola

Kommunstyrelsen gav den 7 december 2021 kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan i syfte att pröva förutsättningarna för en ny förskola (§ 305).

Status

Detaljplanen har varit ute på granskningsremiss under perioden 15 november–13 december 2023. Inkomna synpunkter sammanställs nu i ett utlåtande.

Detaljplanens syfte

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola på del av fastigheten Västra Gärdet 2:1. Planområdet är ca 7 700 kvadratmeter stort och rymmer idag återvinningsstation, parkering och grönyta. Planuppdraget har föregåtts av en lokaliseringsutredning för en ny förskola som ska täcka behovet av förskoleplatser i stadens västra del. Förslaget möjliggör för en förskola i upp till två plan. Vidare är ett syfte med planförslaget att säkerställa en trygg trafiklösning för hämtning och lämning samt leveranser till förskolan.

Planområdet

Planområdet ligger i västra delen av Falkenberg. Det avgränsas av Sanddynevägen i söder, Strandridaregatan i väster samt befintlig bebyggelse i öst och norr. Markägare är Falkenbergs kommun.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Seglet GA:1. Information om planarbetet har skickats till kända kontaktpersoner för dessa föreningar.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Hanna Emenius
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer