Skip to main content

Hundrastgård

Hundrastgård

Vi stänger hundrastgården i Hertingsskogen på grund av höga ljudnivåer.

Ljudnivåerna från kommunens hundrastgård i Hertingsskogen, nära Falkenbergs idrottsplats, har varit för höga. Trots att vi har uppmanat att visa hänsyn och försökt minska hundskällandet har vi inte sett någon större förbättring. Mätningar visar att ljudnivåerna överskrider de tillåtna gränserna. Falkenbergs kommun har därför tagit beslut att stänga hundrastgården i början av april månad på grund av dessa olägenheter.

Hundskallsljudet kan utgöra en olägenhet för människors hälsa

Kommunen har gjort en bullerutredning och utfört mätningar av ljudnivåerna vid hundrastgården. Resultaten visar att ljudnivån är för hög och jämförbar med industriella ljudkällor. Dessutom uppfyller ljudnivån inte de fastställda kraven, varken när det gäller den genomsnittliga ljudnivån eller den högsta tillåtna nivån. De uppmätta ljudnivåerna överstiger de riktvärden som fastställts för buller utomhus enligt Boverket och Naturvårdsverket, vilket kräver åtgärder.

Planerar för ny placering för hundrastgård

Eftersom hundarna rör sig fritt inom den inhägnade hundrastgården och ljudnivån från deras skallande kan vara hög, blir det svårt att effektivt minska bullret med en bullerskyddsskärm. Efter noggranna överväganden har vi kommit fram till att den bästa åtgärden i detta fall är att flytta hundrastgården och se över placeringen av den. Förslagsvis kommer hundrastgården flyttas till Lövstaviksområdet, där vi tror att vi kan minimera bullerstörningarna och skapa en mer harmonisk miljö för både hundägare och omgivningen.

Vi är fullt medvetna om att hundrastgården är en viktig resurs för våra invånare och besökare, och vi har arbetat hårt för att hitta den bästa möjliga lösningen. Situationen har inte förbättrats och de fastställda riktlinjerna har inte följts. På grund av detta har det blivit nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder. Det är tråkigt, men tyvärr ser vi ingen annan lösning än att behöva stänga hundrastgården permanent för att säkerställa lugn och trivsel för alla.

Vi kommer att påbörja arbetet med att riva hundrastgården någon gång mellan den 2–5 april. 

Vi kan inte säga exakt när den nya hundrastgården kommer att vara på plats, men vår förhoppning är tidigast någon gång under sen höst.

Vanliga frågor och svar om hundrastgården i Hertingsskogen

Här kan du hitta svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om hundrastgården. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedanför kan du kontakta vårt kontaktcenter.

Kontakta kommunen