Söka planbesked

Om du ska bygga eller anlägga något som kan innebära att en detaljplan behöver tas fram, ändras eller upphävas kan du ansöka om ett planbesked.

Ett planbesked ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Men ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att antas.

Så här ansöker du

Du ansöker genom vår e-tjänst eller genom att fylla i och signera en blankett.

En komplett planansökan ska innehålla:

  • en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • en karta som visar det område som berörs

Du betalar för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgift för planbesked 2023

Positivt besked debiteras 100 % av nedanstående belopp.

Negativt besked debiteras 75 % av nedanstående belopp.

Avgift för planbesked avräknas till hälften vid tecknade av planavtal.

Enkel åtgärd

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  1. Mindre projekt som är av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 kvm bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 kvm eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Avgift: 13 125 kr

Medelstor åtgärd

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Avgift: 18 375 kr

Stor åtgärd

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  1. Projekt som är av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan och som därmed fodrar miljöbedömning.

Avgift: 31 500 kr

Taxan beslutades av kommunfullmäktige 24 maj 2011, reviderades den 27 november 2012 och den 29 september 2020.

Vad händer sen?

När kommunstyrelsen fått in ett planbesked ska du få svar inom fyra månader från att en fullständig ansökan kommit in. Om kommunstyrelsen avser att påbörja ett planarbete ska det framgå av planbeskedet när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan kan ske. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skäl för detta anges i planbeskedet.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15