Skip to main content

Söka planbesked

Om du ska bygga eller anlägga något som kan innebära att en detaljplan behöver tas fram, ändras eller upphävas kan du ansöka om ett planbesked.

När vi handlägger din ansökan om planbesked tittar vi på hur väl ditt projekt överensstämmer med lagar och föreskrifter enligt plan- och bygglagen (PBL) samt med översiktsplaner och andra styrande dokument som rör samhällsplanering i vår kommun.

Om din ansökan följer dessa regelverk har du bättre chanser att få ett positivt planbesked.

Ett beslut om planbesked är inte bindande. Det är ett vägledande beslut om hur lämpligt vi bedömer att ditt projekt är. Ett planbesked kan inte överklagas.

Så här ansöker du

Du ansöker genom vår e-tjänst eller genom att fylla i och signera en blankett.

En komplett planansökan ska innehålla:

  • en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • en karta som visar det område som berörs

Du betalar för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för planbesked enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Vad händer sen?

När kommunstyrelsen fått in ett planbesked ska du få svar inom fyra månader från att en fullständig ansökan kommit in. Om kommunstyrelsen avser att påbörja ett planarbete ska det framgå av planbeskedet när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan kan ske. Om ett planarbete inte kommer att påbörjas ska skäl för detta anges i planbeskedet.