Skip to main content

Eget dricksvatten

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn? Då ansvarar du själv för att se till att vattnet har bra kvalité. Kontakta ett ackrediterat laboratorium om du vill kontrollera kvalitén på enskilt dricksvatten.

Informationen på denna sida riktar sig till dig med en egen dricksvattenbrunn. Den riktar sig dock INTE till dig som producerar dricksvatten till:

  • livsmedelsverksamhet, till exempel restaurang, mattillverkning, café.
  • offentlig verksamhet, till exempel förskola, vårdhem.
  • kommersiell verksamhet, till exempel hotell, uthyrning av stugor.
  • minst 50 personer eller producerar minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

För ovanstående uppräknade fall gäller nämligen särskilda krav på registrering och provtagning med mera.

Se mer på sidan Livsmedelsverksamhet.

Kommunalt dricksvatten

I tätorterna i Falkenberg har de flesta kommunalt dricksvatten. Det är VIVAB som är huvudman för det kommunala nätet för dricksvatten och är ansvarig för kvalité och distribuering.

Vill du göra en felanmälan eller har frågor angående kommunalt dricksvatten? Då kan du göra detta via VIVABs webbplatslänk till annan webbplats. På webbplatsen kan du även läsa om hur du gör om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vattenlänk till annan webbplats om den inte redan är det.

Är mitt dricksvatten tjänligt?

Det egna dricksvattnets kvalitet kan påverkas både av hur brunnen är byggd och var den ligger. Kvaliteten kan förändras med tiden, både mellan årstiderna och från år till år. För att säkerställa kvaliteten rekommenderar Livsmedelsverket att enskilda brunnar, som förser bostadshus för en eller två familjer med vatten, kontrolleras minst vart tredje år. Finns det småbarn i familjen rekommenderas provtagning varje år eftersom småbarn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, som arsenik, bly, mangan, fluorid, koppar och nitrit.

 Att titta, lukta och smaka räcker inte för att avgöra om vattnet är lämpligt som dricksvatten. Vid en analys av dricksvatten kontrolleras det om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Det kan finnas flera olika orsaker till att ditt vatten är otjänligt eller har fått en anmärkning. Vanliga problem med enskilda brunnar är höga bakterie- eller metallhalter, högt eller lågt pH, påverkan från avlopps- eller ytvatten, hög grumlighet m.m. I dricksvatten går det även att testa förekomsten av radon, särskilt vid bergborrad brunn. Mer information om radon finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats

Kontakta ett ackrediterat laboratorium som utför analyser av dricksvatten för att få mer information om hur du ska göra. Ackrediterade laboratorium går att hitta via Swedacs ackrediteringsregister.

Om ditt dricksvatten inte är tjänligt så ansvarar du själv för att åtgärda problemet. Kontakta laboratoriet som utförde analysen eller ett företag som arbetar med vattenfrågor för att få hjälp. Kommunen kan hjälpa dig med rådgivning men ger inte förslag på åtgärder.

Mer information om vattenprov och analys av dricksvattnet finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Kan jag lämna in vattenprov till kommunen?

Nej, du kan inte lämna in vattenprov till kommunen. Du skickar
istället proverna till det laboratorium som du beställde utrustningen för provtagning från. Tänk på att olika laboratorier har olika sätt för hantering av vattenprover. Om du är osäker på vad du ska göra kontakta då laboratoriet.

Räcker mitt vatten?

Det är också bra att ha en plan för om brunnen sinar. Kanske har du släkt eller vänner, där du kan hämta vatten. Om brunnen ofta sinar, kan det vara nödvändigt att anlägga en ny brunn eller borra djupare i en grävd. Mer information om det kan du hitta på SGUlänk till annan webbplats, Sveriges geologiska undersöknings webbplats. Fler tips och mer information kan du också få hos kommunala VA-bolaget VIVAB.länk till annan webbplats

Klimatanpassning för morgondagens dricksvatten

Klimatförändringar kan påverka tillgången och kvalitén på dricksvatten genom exempelvis torka och översvämning. Livsmedelsverket med flera har tagit fram en handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. I handboken finns bland annat information som berör fastighetsägare med egen brunn. På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om klimatanpassning för morgondagens dricksvattenlänk till annan webbplats.

Att tänka på vid nyanläggning

Vid nyanläggning av små vattentäkter krävs inget tillstånd från kommunen. Men det är viktigt att placera en ny dricksvattentäkt på ett väl tilltaget skyddsavstånd till befintliga avloppsanläggningar, närliggande jordbruksmark och andra föroreningskällor. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk