Skip to main content

Tyck till om ett planförslag

När Falkenbergs kommun har tagit fram ett plan­förslag har du möjlighet att tycka till om det under samråds- och granskningstiden. Här på sidan hittar du de planförslag som är ute på samråd eller granskning just nu samt information om hur du tycker till. Du kan också läsa om hur du överklagar en detaljplan.

Detaljplaner på samråd

Just nu har vi inga detaljplaner på samråd.

Detaljplaner på granskning

Detaljplanen del av Morup 23:1 m fl är ute på granskning under perioden 10 januari till 21 februari 2024. Under den här tiden kan du tycka till om planförslaget. 

Så tycker du till om en plan

Om du vill lämna synpunkter på ett förslag till planprogram eller detaljplan måste du göra det skriftligen och under samråds- eller granskningstiden – annars blir de inte giltiga. Du kan tycka till och lämna din synpunkt på varje planprogram och på detaljplanen.

Lämna dina synpunkter via formulär, mejl eller brev

På planförslagets sida hittar du ett formulär som du kan använda för att lämna in dina synpunkter. Du kan också mejla eller posta dina synpunkter till oss. Vi diarieför allt som kommer in och använder det i vårt fortsatta planarbete.

Om du inte lämnar dina synpunkter skriftligen och under samråd eller granskning kan du förlora rätten att senare överklaga en detaljplan. Ett planprogram kan du inte överklaga alls.

Hit skickar du dina synpunkter om du vill mejla eller skicka brev:

Mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Brev: Falkenbergs kommun, Planenheten, 311 80 Falkenberg.

Skrivelsen ska vara försedd med namn, adress och eventuellt fastighetsbeteckning.

Synpunkterna använder vi som underlag

De synpunkter som kommer in under samråd respektive granskning använder vi som underlag för de politiska besluten om ändringar och om hur vi ska bedriva det fortsatta arbetet.

Vad är egentligen samråd och granskning?

En plan kan gå ut på både samråd och granskning.

Samrådet är det första steget där du kan lämna synpunkter om förslag till detaljplan eller planprogram. Du kan se förslaget här på vår webbplats och i stadshuset. Vi informerar om samråd på sidan "Pågående detaljplaner" och på den här sidan där du är nu. För en del planer håller vi ett informationsmöte under samrådstiden. Till det mötet kallar vi berörda sakägare.

Efter samrådet sammanställer vi de synpunkter som kommit in och gör eventuella justeringar i förslaget.

Granskning är det andra tillfället att tycka till. Du som har lämnat synpunkter under samrådet kan även lämna synpunkter under granskningen.

Vid ett så kallat begränsat förfarande har vi ingen granskning eftersom förslaget har blivit godkänt under samrådet av samtliga berörda. För planprogram genomför vi endast samråd och ingen granskning.

Vid samråd och granskning skickar vi förslaget till berörda sakägare, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, berörda remissinstanser samt berörda förvaltningar inom kommunen.

Vill du se hela planprocessen? Gå till sidan Planprocessen – en detaljplan blir till.

Överklaga en detaljplan

För att överklaga ett beslut gör du en skrivelse som är adresserad till mark- och miljödomstolen i Vänersborg, men skickar den till Falkenbergs kommun. Kommunen måste ha ditt överklagande senast tre veckor efter det att vi har anslagit beslutet på vår anslagstavla. Kommer överklagandet in i rätt tid skickar vi det vidare till mark- och miljödomstolen.

Detta måste du ange i din skrivelse

I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, beslutets diarienummer, vilken fastighet det gäller och vad du vill klaga på. Skicka med handlingar som stödjer varför du tycker att beslutet ska ändras. Uppge din adress och ditt telefonnummer. Glöm inte att skriva under överklagandet och skriv gärna namnförtydligande. Om du använder dig av ett ombud måste du skicka med en fullmakt.

Adressera till:

Vänersborgs tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 1070
462 28 Vänersborg

Skicka sedan till oss:

Falkenbergs kommun
Planenheten
311 80 Falkenberg

Överklagande till högre instans

Om du är missnöjd med mark- och miljödomstolens beslut kan du överklaga till mark- och miljööverdomstolen, men då krävs ett prövningstillstånd. Med det menas att ärendet ska vara av ett allmänt intresse för att rätten ska ta upp det för prövning.

Kontakt

Planenheten
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer