Skip to main content

Falkenbergs kommun har en vision: Vi växer för en hållbar framtid. För att uppnå vår vision har vi tre mål. Visionen och målen är vår politiska viljeinriktning. 

Den politiska viljeinriktning antogs i kommunfullmäktige 27 juni 2023.

Vår vision: Vi växer för en hållbar framtid

Falkenberg är hjärtat i Halland. Här växer människor, föreningar och företag i samverkan med varandra. Vi är stolta över vårt goda värdskap och kända för vårt näringslivsklimat. Här värnar vi den lokala demokratin och arbetar för ett tolerant och tryggt samhälle, tillgängligt för alla.

Falkenbergs kommun är en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. Hos oss känner personalen stolthet över sitt viktiga arbete och cheferna har ett tillitsbaserat ledarskap.

Vi arbetar med Agenda 2030 och är ett föredöme inom hållbarhet. Vår landsbygd växer och vi har en levande och attraktiv stadskärna. Vi utvecklar Falkenberg på ett hållbart sätt samtidigt som vi driver kommunen med hög effektivitet och god ekonomisk hushållning.
Vi hushållar med resurserna så att även framtidens falkenbergare kan leva ett gott liv på denna vackra plats.

Våra mål

För att uppnå kommunens vision har vi tre mål. Vi kallar dem ibland för övergripande mål. 

  1. Utbildning och omsorg med hög kvalitet
  2. Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet
  3. Sveriges bästa näringslivskommun

För att nå målen är det avgörande att vi samverkar med närings- och föreningsliv, civilsamhället, grannkommuner, region och övriga aktörer. 

Mål 1. Utbildning och omsorg med hög kvalitet

För att nå målet ska vår utbildning och omsorg vara jämställd, inkluderande och tillgänglig för alla. Vi ska driva verksamheterna med stort fokus på individen och det ska märkas på nöjda barn, elever och brukare.

Verksamheterna ska ha kraft och mod att våga prova nya arbetssätt och ny teknik för att möta framtidens utmaningar. I skolan ska ingen hållas tillbaka eller lämnas efter och skol-resultaten ska sättas i fokus. Det ska vara en bra och trygg arbetsmiljö för både personal och elever, där det råder nolltolerans mot mobbning, våld och droger.

Skolan ska förbereda våra barn och unga inför framtiden, oavsett om de vill studera vidare, ta anställning eller driva företag. Omsorgen ska präglas av värme, värdighet och valfrihet. Vår omsorg ska sätta människan i centrum och bidra till ett gott liv för den enskilde.

Mål 2: Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet

För att nå målet ska vi arbeta med hållbarhet ur samtliga tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Vi ska arbeta för att kommunen ska bli klimatpositiv och förbereda oss för klimat-förändringarnas följdeffekter. Vi ska även säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster.

Säkerhetsläget i vår omvärld har förändrats och kommunens robusthet måste öka. Vi ska ta vår del av ansvaret för att åter bygga upp civilförsvaret. Falkenberg ska vara en trygg plats för alla, där vi känner tillit till varandra och till samhället. Ingen i vår kommun ska leva i utanförskap och inget barn ska växa upp i barnfattigdom. Vi ska arbeta förebyggande mot kriminalitet och segregation, så att alla barn och ungdomar har jämlika och trygga uppväxtvillkor och en stark framtidstro. Vi ska öka den psykiska och fysiska hälsan och satsa på ett rikt och omväxlande föreningsliv tillgängligt för alla, samt värna de viktiga ideella krafterna.

Mål 3: Sveriges bästa näringslivskommun

För att nå målet ska vi i Falkenbergs kommun ha Sveriges bästa förutsättningar för före-tag att starta, etablera sig och växa. Vi ska ha ett nära samarbete med våra lokala företag, förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och sträva mot en varierad arbetsmarknad med hög sysselsättning.

Falkenberg ska fortsätta präglas av ett starkt tillsammansskap och god företagsanda. Företagen ska behandlas likvärdigt och få service och bemötande i toppklass.

Företag och entreprenörer är motorn i den gröna omställningen och tillsammans arbetar vi för att säkra framtidens energi- och matproduktion.