Skip to main content

Grönytor och träd

Vi ansvarar för träd och grönytor i centrala Falkenberg. Grönska är viktigt för vår stad. Det är inte bara vackert utan också livsnödvändigt för både människa och miljö. Falkenbergs kommun jobbar hela tiden med att förbättra den ekologiska hållbarheten.

Träd

Träden renar luften vi andas och bidrar till ett bättre klimat. De ger oss skugga soliga dagar och vindskydd blåsiga dagar. I Falkenberg finns det 243st sorters träd och cirka 50 alléer.

Trädfällning

Vi får ofta önskemål av medborgarna om att ta ner träd som kommunen äger och sköter om. Eftersom träden är viktiga för vårt samhälle vill vi helst inte fälla friska träd och tar hänsyn till detta i våra bedömningar.

Vi tar inte ner träd när:

  • Trädet tappar löv, barr eller frön på privat tomt
  • Trädet skymmer utsikten
  • Trädet skuggar tomt eller bostadshus
  • Trädet orsakar dålig tillväxt på privat tomt

Vi tar endast ner träd när:

  • Träden inte mår bra och kan utsätta allmänheten för fara
  • Vi behöver föryngra beståndet och gynna omgivande träds utveckling

Grönytor

Vi klipper våra gräsmattor olika ofta beroende på vad och hur de ska användas.

Högt gräs

Vi har på vissa ställen i kommunen valt att lämna vissa gräsytor till högvuxet gräs. Detta har vi gjort av flera anledningar. Det gynnar den biologiska mångfalden, minskar kommunens miljöpåverkan och vi kan använda våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. I de gräsmattor som lämnas med högvuxet gräs kommer vi klippa gångar, labyrinter och öar för att ge en variation och för att de fortfarande skall kunna användas för promenader, umgänge och lek.

Hur får man använda grönytorna? 

Det är inte tillåtet att använda kommunens mark för privata åtgärder. Det kan till exempel gälla uppställning av bilar, båtar och husvagnar, studsmattor, komposter, vedförråd eller liknande föremål. Grönytorna är till för alla och ska inte användas på ett sätt som kan upplevas privat. Dessutom kan det försvåra vårt arbete eftersom dessa föremål ofta står i vägen för maskiner och personal. Du får gärna använda ytorna till sport, picknick eller att leka på.

Ogräs

Vi använder inga kemiska bekämpningsmedel när vi tar bort ogräs. Metoden vi använder är antingen mekanisk, exempelvis med skyffeljärn, eller termiskt, vilket betyder att vi använder ånga från varmt vatten.