Skip to main content

Klimatutmaningar inom initiativet

Som deltagare i Falkenbergs klimatinitiativ kan ditt företag eller organisation anta en eller flera klimatutmaningar. Det är upp till varje deltagare att bestämma vilken eller vilka dessa blir.

Detta är klimatutmaningarna:

‚ÄĘ Energieffektivisera 30 procent

För att anta utmaningen ska organisationen energieffektivisera med minst 30 procent per egen vald enhet senast 2030 (basår 2022). 

Villkor: Utmaningen avser all anv√§nd energi, inte endast k√∂pt. Den som antar utmaningen v√§ljer sj√§lva mot vilken enhet som effektiviseringen ska m√§tas (‚ÄĚper egen vald enhet‚ÄĚ).¬†¬†

Förslag på enhet är exempelvis kWh per producerad enhet eller kWh per kvadratmeter.  

Det är inte tillåtet att räkna med tidigare energieffektivisering än 2022. 

‚ÄĘ 100 procent fossilbr√§nslefri uppv√§rmning och processenergi 2026 eller 2030¬†¬†

Organisationen antar utmaningen att till 2026 vara helt fossilbränslefri i sin uppvärmning och/eller processenergi.  

Företag och organisationer som vill anta denna utmaning preciserar om det gäller både uppvärmning och processenergi eller vilket av de två samt till vilket år.  

‚Äʬ†Personbilsflotta och l√§tta lastbilar som drivs 100 procent fossilbr√§nslefritt 2026

Organisationen antar utmaningen att organisationens egna personbilar och lätta lastbilar drivs på fossilfri och förnybar energi senast 2026. 

Företag och organisationer som vill anta denna utmaning väljer till vilket år de ska nå målet. 

‚Äʬ†Fossilbr√§nslefria tunga fordon, arbetsmaskiner och upphandlade transporter 2030¬†¬†

Organisationen antar utmaningen att organisationens egna tunga fordon, arbetsmaskiner och inköpta transporter drivs på fossilbränslefri och förnybar energi senast 2030. 

‚Äʬ†Arbetspendling¬†¬†

Organisationen antar utmaningen att senast 2026 ha genomfört tre åtgärder för att stimulera till fossilbränslefri arbetspendling.  

Exempel kan vara att  

  • som arbetsgivare tillhandah√•lla kort f√∂r kollektivtrafik
  • genomf√∂ra √•tg√§rder som underl√§ttar att cykla till jobbet
  • uppm√§rksamma och jobba m√∂jligg√∂rande f√∂r hemarbete i och med resor som uteblir
  • anl√§gga laddstolpar.¬†¬†

De¬†organisationer som antar utmaningen f√∂rv√§ntas¬†m√§ta och utv√§rdera effekt av √•tg√§rderna i den egna klimatrapporteringen under ‚ÄĚarbetspendling‚ÄĚ. Observera att utmaningen avser nya √•tg√§rder. ¬†

‚ÄĘ Plastf√∂rpackningar producerade i f√∂rnybar eller √•tervunnen r√•vara 2030 ¬†

Organisationen antar utmaningen att vid nyanskaffning av produkter med plastinnehåll ska plasten senast 2030 enbart komma från återvunnen eller förnybar råvara. Gäller såväl i egen värdekedja som inköp av plast i verksamheten.  

‚Äʬ†100 procent √•tertag av IT-produkter 2030¬† ¬†

Organisationen antar utmaningen att 2026 ska minst 40 procent av köpt IT-hårdvara i form av datorer och smarta telefoner gå till återtag till återtagspartner. Därefter ska målet vara 100 procent återtag av IT-produkter 2030. 

Den största klimatpåverkan från IT-produkter uppstår under tillverkningsprocessen. 100 procent återtag på IT-produkter innebär att alla IT-produkter som upphandlas, köps in eller hanteras på något sätt i en organisation återinförs till en återtagspartner i en återtagsprocess med fördelning mellan återanvändning och återvinning. Utmaningen syftar till att återbruka IT-produkter, återvinning ska endast ske när produkt inte längre kan återbrukas. 

‚Äʬ†Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar ¬†¬†

Organisationen antar utmaningen genom att göra en kartläggning över nuvarande placeringar och investeringar samt ta fram en placeringspolicy med kriterier som främjar hållbara och fossilfria investerings-och placeringsalternativ. 

Hur organisationen placerar sitt kapital och gör investeringar spelar stor roll för klimatet. Investeringar i fossila verksamheter som exempelvis utvinner och förbränner kol, olja, och gas genererar indirekt stora klimatutsläpp. Därför är det viktigt att skifta dessa kapital bort från fossila verksamheter och till gröna investeringsalternativ som påskyndar klimatomställningen, såsom gröna obligationer och hållbar placering av tjänstepension.  

‚Äʬ†Fullst√§ndig och m√•lsatt klimatber√§kning enligt GHG-protokollet 2026 ¬†¬†

Organisationen antar utmaningen att till år 2026 både ha en fullständig klimatberäkning över sin klimatpåverkan (inom scope 1, 2 och 3) enligt den globala standarden för klimatberäkningar (GHG-protokollet). Organisationen har också satt mål utifrån klimatberäkningen och arbetar för att möte dessa.

‚Äʬ†Skydda och st√§rk lokala ekosystemtj√§nster¬†¬†

Organisationen antar utmaningen genom att genomföra åtgärder som främjar den lokala biologiska mångfalden, skapar kolsänkor eller förbättrar klimatanpassning.  

Exempel på åtgärder kan vara att  

  • skapa gr√∂nomr√•den med tr√§d och svenska blommor och √§ngsv√§xter f√•r v√§xa
  • skapa v√•tmarker eller annan typ av f√∂rdr√∂jning av vatten
  • andra investeringar i projekt som r√∂r biologisk m√•ngfald, kolinlagring eller naturv√•rd.¬†¬†