Skip to main content

Vad är allmänna handlingar?

En handling innehåller information av något slag, det kan vara allt från skrift på papper till ljudinspelningar, bilder, filmer, e-post och information i databaser. Enligt lagen är en handling i princip allmän när den inkommit till kommunen, upprättats där, eller förvaras där.

En handling hos kommunen kan vara allmän, eller inte allmän. Handlingar som inte är allmänna är t.ex. internt arbetsmaterial, utkast eller minnesanteckningar som inte tillför ett ärende någon information. Sådana handlingar blir allmänna först om de färdigställs eller skickas till någon utanför myndigheten, i vårt fall kommunen. En del handlingar blir allmänna först när det ärende de tillhör avslutats

All din egen korrespondens som brev, e-post med mera med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.