Skip to main content

Den kommunala organisationen består av förvaltningar och bolag med anställd personal och en politisk organisation med förtroendevalda politiker. Tillsammans ansvarar vi för mycket av den samhällsservice som finns i kommunen, bland annat skolor och äldreomsorg.

Cirka 3 500 personer är anställda av Falkenbergs kommun. Dessutom arbetar flera hundra personer i företag vars verksamhet finansieras med kommunala skattepengar, främst inom vård och omsorg.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av de politiker som röstats fram under val. Som ett stödjande organ till kommunfullmäktige finns kommunrevisionen som granskar den kommunala organisationen. Direkt under kommunfullmäktige ligger kommunstyrelsen, nämnder, bolag och samverkansnämnder. Till varje nämnd hör en förvaltning.

Kommunens organisationsschema

Den politiska organisationen

Förvaltningar

Falkenbergs kommun har sex förvaltningar, alla med sitt eget ansvarsområde. Varje förvaltning styrs av en politiskt tillsatt nämnd, har en förvaltningschef och ett varierande antal olika avdelningar och enheter.

Förvaltningar

Kommunala bolag

Falkenbergs kommun har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delägda kommunala bolag, som har verksamheter inom allt från lägenheter till sophantering och energitjänster. Falkenbergs Stadshus AB är kommunens koncernbolag och därmed ägare till samtliga Falkenbergs kommuns bolag.

Kommunens bolag