Skip to main content

Plan- och bygglagen

Inom Falkenbergs kommun används plan- och bygglagen (PBL) som underlag till beslut. Byggnationer ska även följa de krav som ställs i Boverkets byggregler. Den vanligaste kontakten du kommer att ha med PBL är när du ska bygga någonting och behöver söka bygglov.

Plan- och bygglagen är den lag som gör att du har möjlighet att ta del av de planerade förändringar som händer runt omkring dig. Du kan till exempel vända dig till Falkenbergs kommun för att ta del av färdiga detaljplaner i ditt bostadsområde, eller titta på de planer som finns på utställning.

På "Falkenberg växer" kan du följa arbetet med pågående detaljplaner och läsa mer om redan antagna detaljplaner.länk till annan webbplats

Lagen ska skapa god och långsiktig livsmiljö

I lagen finns bestämmelser om byggande och om planläggning av mark och vatten. Bestämmelserna finns till för att bidra till en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle, men också för kommande generationer.

Besked inom 10 veckor enligt lag

Enligt PBL ska alla som ansöker om bygglov få beslut inom 10 veckor från det att ansökan är komplett. Om det är nödvändigt på grund av utredning får handläggningstiden förlängas en gång med högst 10 veckor.

För anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom 4 veckor från det att ansökan är komplett. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse får handläggningstiden utökas med ytterligare fyra veckor.

Laga kraft

Tänk på att alla beslut kan överklagas. Om ingen har överklagat beslutet får det laga kraft fyra veckor efter att du fått hem beslutet. Skulle någon överklaga beslutet får du information om detta. Vid överklagande har beslutet inte fått laga kraft men du får börja bygga på egen risk till dess att beslutet fått laga kraft.

Lagen ändras och uppdateras från fall till fall

Domar från högre instanser som till exempel Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) tillämpas som komplement till lagen och underlag till beslut. Även lagars förarbete kan användas som underlag till beslut.

Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler

Läs hela plan- och bygglagenlänk till annan webbplats

Läs Boverkets byggreglerlänk till annan webbplats