Skip to main content

Guide för tonalitet och bildspråk

Det här är Falkenbergs kommuns tonalitetsguide och bildspråksmanual. Här informerar vi om hur vi i kommunen använder språk och bild.  

Tonalitet handlar om hur vi använder språk och ord för att ge uttryck för vad vi står för och vilka vi är. Som kommun handlar det om att ha en så kallad gemensam röst när vi kommunicerar. Genom tonaliteten förmedlar vi våra värderingar och vi sätter ramen för hur vi vill uppfattas.  
 
Kommunens gemensamma bildspråk kan tillsammans med tonaliteten förstärka och förtydliga det budskap som vi vill nå ut med. För att skapa igenkänning och rätt känsla behöver våra bilder följa samma manér och ha en enhetlig stil. 
 
Genom att använda en gemensam tonalitet och ett gemensamt bildspråk, tillsammans med vår grafiska profil, kan vi framgångsrikt nå ut till våra medborgare på ett sätt som ligger i linje med vilka vi är. 
 
Anpassar vi tonaliteten i vår kommunikation enligt denna guide kan vi skapa en engagerande och inspirerande dialog med invånare, medarbetare och andra intressenter som stärker Falkenbergs identitet och samhällsutveckling. 

Varför har vi tagit fram en guide för tonalitet och bildspråk? 

Vi har tagit fram denna guide för att säkerställa att all kommunikation är enhetlig, representativ och inspirerande. Guiden gör det lättare för oss alla att kommunicera på ett sätt som stärker arbetet med att uppnå våra gemensamma mål. 

Vem riktar sig guiden till? 

Denna guide riktar sig till alla medarbetare i Falkenbergs kommun. Den ger även tydlig guidning till externa leverantörer som producerar innehåll för Falkenbergs kommuns räkning. Den är avsedd att vara en resurs för att vägleda dig i rätt ton och bildval oavsett vilken typ av kommunikation det handlar om. Längre fram i denna text har vi tagit fram tydliga exempel så att det blir enkelt att förstå hur Falkenbergs kommuns röst låter, och hur den inte låter.  

Hur ska du använda guiden?

Använd denna guide som en referens när du kommunicerar internt eller externt för att säkerställa att din kommunikation är i linje med Falkenbergs vision och värderingar. Den ger dig vägledning i tonalitet för språkbruk och val av bilder för att skapa en enhetlig och positiv upplevelse för mottagarna. 

Tonalitet

Falkenbergs kommuns tonalitet grundar sig på klarspråkslagstiftningen. Det betyder att vi vill att våra mottagare ska förstå oss enkelt och tydligt i all vår kommunikation. Genom att följa klarspråksprinciperna vill vi se till att vår kommunikation är begriplig och användarvänlig för alla invånare och intressenter.  
Tydlighet är avgörande för att säkerställa att information och annan kommunikation når fram till mottagaren. Det innebär att undvika komplexa termer eller byråkratiskt språk och i stället använda enkel och begriplig kommunikation. 
 
Vi kommunicerar på ett professionellt sätt för att upprätthålla förtroendet hos invånarna och andra mottagare. Det innebär att språket är korrekt, sakligt och respektfullt. 

För att säkerställa opartiskhet och ge en rättvis och balanserad bild av verksamheten lägger vi inte in några värderingar i vår kommunikation. Detta hjälper oss att bygga och behålla förtroendet hos alla våra mottagare. 
I vår kommunikation strävar vi efter att inkludera alla invånare oavsett bakgrund, ålder, kön eller funktionsvariation. Vi använder därför ett inkluderande språk och har medvetenhet om olika perspektiv och behov. 

Transparens är viktigt för att bygga förtroende hos medborgarna. Vi strävar efter att vara öppna och ärliga i vår kommunikation, särskilt när det gäller frågor som rör politiska beslut, ekonomi eller tjänsteutbud. 

Vår kommunikation har en empatisk ansats, särskilt vid känsliga ämnen eller i situationer där invånare kan vara oroade eller drabbade. Det handlar om att visa förståelse och lyhördhet för människors behov och känslor. 

Bildspråk

Fotografisk och rörlig bild är en viktig del av Falkenbergs kommuns kommunikation. 

Bildmaterial i linje med vårt varumärke förstärker och förtydligar vårt innehåll. Fel bildval kan däremot ha motsatt effekt. Ett starkt och genomarbetat bildmanér hjälper med andra ord till att stärka vårt budskap och skapa igenkänning. 

Människor och vardag

När vi kommunicerar till eller om människor ska våra bilder vara inkluderande och respektfulla. 

 • Använd bilder som visar verkliga människor i vardagliga situationer för att skapa igenkänning och närhet. 
 • Porträttera mångfalden av invånare i Halland genom att inkludera personer från olika åldrar, kön och etnisk bakgrund i bilderna. 

Glädje och allvar

Balansen mellan glädje och allvar är viktig. Vi visar engagemang och lyfter fram positiva resultat och händelser. Samtidigt tar vi på allvar de utmaningar och problem som behöver hanteras för att skapa en bättre framtid för alla invånare. 

 • Visa glädje och positiva känslor genom bilder som förmedlar gemenskap och aktiviteter som främjar välbefinnande. 
 • Uttryck allvaret i vissa ämnen genom att välja bilder som förmedlar empati, respekt och förståelse för svårigheter och utmaningar. 

Mångfald (kön, etniskt ursprung, ålder)

Vi värdesätter och respekterar mångfalden bland våra invånare. Vi är medvetna om olika perspektiv och behov och strävar efter att inkludera alla i våra kommunikationsinsatser. 

 • Var medveten om att inkludera representation av olika kön, åldrar och etniciteter i bilder för att spegla mångfalden i Halland.
 • Undvik stereotypa eller generaliserande bilder och sträva istället efter att visa på den verkliga mångfalden som finns i samhället. 

Falkenberg och Halland

Vår kommunikation speglar Falkenbergs och Hallands unika karaktär och kulturella arv. Vi framhäver det som gör Falkenberg speciellt och tar stolthet i att representera vår region på ett positivt sätt.  

 • Använd bilder som framhäver Hallands unika natur, kultur och lokalbefolkning för att skapa en känsla av platsanknytning och stolthet. 
 • Visa mångfalden av miljöer och aktiviteter som Falkenberg erbjuder för att locka både invånare och besökare. 
 • Representera alla orter i Falkenbergs kommun, inte bara Falkenbergs stad, för att lyfta fram hela kommunens bredd och variation. 

Hållbarhet

 • Illustrera hållbarhet genom bilder som visar miljövänliga initiativ, återvinning, förnybara energikällor och andra hållbara handlingar. 
 • Visa på en positiv framtid genom bilder som lyfter fram hållbara samhällen och livsstilar. 

Arbete med vision och mål

Den tonalitet och det bildspråk vi använder i vår kommunikation påverkar hur väl vi lyckas förmedla Falkenbergs kommuns vision och målarbete till våra medborgare och andra mottagare. I följande exempel får du inspiration och hjälp med hur du ska anpassa tonen för att stärka budskapet om vår vision och våra mål när du kommunicerar.  

Vision: Vi växer för en hållbar framtid 

Ton och bild: Positiv och förtroendeingivande.
Språk: Använd ord som tillsammans, tillit, stolthet, trygghet, utveckling, framtid och hållbarhet. 

1. Positiv och uppmuntrande ton: 

 • Vår kommunikation ska genomsyras av en positiv och uppmuntrande ton för att inspirera och motivera såväl invånare som medarbetare. 
 • Använd en vänlig och inkluderande röst för att skapa en atmosfär av samarbete och tillit.

2. Stolthet och tillit: 

 • Betona stoltheten över Falkenbergs identitet som hjärtat i Halland och lyft fram hur människor, föreningar och företag växer och samverkar här. 
 • Visa förtroende och tillit till invånarnas och medarbetarnas förmåga att bidra till kommunens utveckling och framgång. 

3. Hållbarhet och framtidsfokus: 

 • Integrera en framtidssäker och hållbarhetsfokuserad ton i all kommunikation för att visa engagemang för Agenda 2030 och för att inspirera till hållbara handlingar och beslut. 
 • Uttryck stolthet över Falkenbergs arbete som föredöme inom hållbarhet och visa på hur kommunen driver utvecklingen på ett hållbart sätt. 

4. Varm och öppen kommunikation: 

 • Kommunicera på ett varmt och öppet sätt som välkomnar alla till att delta och bidra till samhällets utveckling. 
 • Visa att Falkenberg är en plats där tolerans, trygghet och tillgänglighet är viktiga värden för alla invånare och besökare.

5. Effektivitet och ekonomisk hushållning: 

 • Uttryck stolthet över kommunens effektiva drift och goda ekonomiska förvaltning för att säkerställa en god livskvalitet för både nuvarande och framtida generationer. 
 • Framhåll vikten av att hushålla med resurserna för att skapa en hållbar och blomstrande framtid för alla falkenbergare. 

Mål: Utbildning och omsorg med hög kvalitet

Ton och bild: Empatisk och framåtblickande. 
Språk: Prioritera ord som trygghet, kvalitet, möjligheter, innovation och samverkan.

1. Jämställdhet och inkludering: 

 • Använd ett språk som främjar jämställdhet och inkludering i all kommunikation. 
 • Undvik stereotyper och använd könsneutrala termer. 
  Visa mångfald i bilder och exempel för att representera hela vår befolkning. 

2. Individfokus: 

 • Använd en personlig och varm ton när vi kommunicerar med och om barn, elever och brukare. 
 • Betona individens unika behov och förmågor. 
 • Använd exempel och berättelser som lyfter fram positiva upplevelser och framgångar från individer inom våra verksamheter. 

3. Innovationsfrämjande: 

 • Använd ett inspirerande och framtidsorienterat språk som uppmuntrar till nytänkande och mod. 
 • Betona vikten av att våga prova nya arbetssätt och teknologier. 
 • Använd konkreta exempel på hur innovationer har lett till förbättringar inom verksamheterna. 

4. Trygghet och säkerhet: 

 • Använd en lugn och trygg ton när vi kommunicerar om skol- och arbetsmiljö. 
 • Betona våra insatser för att skapa en trygg och säker miljö för både elever och personal. 
 • Använd klarspråk för att beskriva våra nolltoleranspolicyer mot mobbning, våld och droger. 

5. Förberedelse för framtiden: 

 • Använd ett stödjande och motiverande språk som förbereder barn och unga för framtiden. 
 • Betona mångfalden av vägar efter skolan, såsom vidare studier, anställning eller företagande. 
 • Visa upp omsorgens värde genom berättelser som speglar värme, värdighet och valfrihet, och hur detta bidrar till ett gott liv för individen. 

Mål: Ett föredöme inom hållbarhet och trygghet 

Ton och bild: Engagerad och inspirerande. 
Språk: Använd begrepp som hållbarhet, ansvarstagande, säkerhet, gemenskap och innovation.

1. Ekologisk hållbarhet:

 • Använd ett engagerande och upplyst språk som betonar vikten av miljövård och klimatåtgärder. 
 • Kommunicera tydligt våra åtgärder för att bli klimatpositiva och hur vi förbereder oss för klimatförändringarnas effekter. 
 • Framhäv vikten av att säkra vattenförsörjningen, bevara den biologiska mångfalden och främja ekosystemtjänster genom positiva exempel och framsteg. 

2. Social hållbarhet: 

 • Använd ett inkluderande och empatiskt språk som lyfter fram gemenskap, trygghet och social rättvisa. 
 • Betona våra insatser för att motverka utanförskap och barnfattigdom, samt för att skapa en trygg miljö för alla. 
 • Kommunicera våra förebyggande åtgärder mot kriminalitet och segregation samt hur vi arbetar för jämlika uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar. 

3. Ekonomisk hållbarhet: 

 • Använd ett ansvarsfullt och framåtblickande språk som betonar ekonomisk stabilitet och långsiktighet. 
 • Kommunicera tydligt hur vi arbetar med ekonomisk hållbarhet för att stödja både individen och samhället i stort. 
 • Framhäv våra satsningar på att stärka kommunens robusthet och öka tilliten till samhällsinstitutioner. 

4. Säkerhet och robusthet:

 • Använd ett tryggt och stabilt språk som framhåller vår beredskap och våra åtgärder för att öka kommunens robusthet.
 • Betona vår delaktighet i att bygga upp civilförsvaret och skapa en säker miljö för alla invånare. 
 • Kommunicera våra strategier för att hantera säkerhetsutmaningar i vår omvärld och hur vi arbetar för att öka den psykiska och fysiska hälsan hos våra invånare. 

5. Engagemang och delaktighet:

 • Använd ett inspirerande och motiverande språk som uppmuntrar till medborgarengagemang och delaktighet.
 • Framhäv vikten av ett rikt och omväxlande föreningsliv samt stöd till ideella krafter. 
 • Betona hur vi tillsammans kan skapa en hållbar och inkluderande framtid för alla genom aktivt deltagande och gemensamma insatser. 

Mål: Sveriges bästa näringslivskommun 

Ton och bild: Framgångsorienterad och samarbetsvillig. 
Språk: Använd termer som näringsliv, tillväxt, innovation, partnerskap och konkurrenskraft.

1. Partnerskap och samverkan: 

 • Använd ett engagerande och stödjande språk som betonar nära samarbeten med lokala företag. 
 • Framhäv vår vilja att lyssna på och arbeta tillsammans med företag för att förbättra förutsättningarna för deras tillväxt och framgång. 
 • Kommunicera tydligt hur vi skapar förutsättningar för samverkan mellan kommun och näringsliv. 

2. Kompetensutveckling och arbetsmarknad: 

 • Använd ett framåtblickande och proaktivt språk som betonar vår strävan att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft. 
 • Kommunicera våra insatser för att främja en varierad arbetsmarknad och hög sysselsättning. 
 • Framhäv vikten av utbildning och kompetensutveckling i vår kommunikation, och hur vi arbetar för att matcha arbetskraft med företagens behov. 

3. Tillsammansskap och företagsanda:

 • Använd ett inkluderande och positivt språk som lyfter fram det starka tillsammanskapet och den goda företagsandan i Falkenberg. 
 • Betona att alla företag behandlas likvärdigt och får service och bemötande av högsta kvalitet. 
 • Kommunicera exempel på framgångsrika samarbeten och hur vi tillsammans skapar en positiv företagskultur. 

4. Grön omställning och hållbarhet:

 • Använd ett inspirerande och framtidsinriktat språk som betonar företagens roll i den gröna omställningen. 
 • Framhäv vår gemensamma strävan att säkra framtidens energi- och matproduktion genom hållbara lösningar. 
 • Kommunicera hur vi arbetar med företag och entreprenörer för att främja hållbarhet och miljömedvetenhet. 

5. Vision och mål: 

 • Använd ett tydligt och målinriktat språk som förmedlar vår vision och våra mål på ett engagerande sätt. 
 • Framhäv kommunens arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för företag att starta, etablera sig och växa. 
 • Kommunicera våra framsteg och resultat för att bygga en stark och positiv bild av Falkenbergs kommuns arbete för en hållbar och framgångsrik framtid. 

Exempel på hur du kan skriva

Här ser du några exempel på hur du kan skriva en text och vad du ska undvika. Varje exempel har en förklaring.

Undvik att skriva

Kommunfullmäktige sammanträder 
17 april 

Kommunfullmäktige i Falkenbergs kommun sammanträder i Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, tisdag 17 november klockan 10.00. Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen. 

Förklaring:

Texten är bara informerande. Först i slutet märks det att det är en inbjudan, men eftersom den är två påståenden (”Mötet är öppet för allmänheten. Du är välkommen”) blir den inte särskilt engagerande. 

Skriv hellre

Följ kommunfullmäktige den 17 april 

Alla är välkomna på kommunfullmäktiges möten. Kom och ta reda på vad kommunens politiker diskuterar just nu. Nästa kommunfullmäktige är tisdagen den 17 april klockan 10 i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. 

Förklaring:

Rubriken uppmanar läsaren att ta en roll, den som fullmäktigebesökare, och det förstärks senare med ytterligare en uppmaning, ”Kom och ta reda på … ” 


Undvik att skriva

Ny skola i Tröinge 

Falkenbergs kommun avser att anlägga en ny skola i Tröinge. Med anledning av detta kallas berörda parter till samråd. 

Förklaring:

Inget i texten visar att läsaren ska göra något. För den som inte vet vad samråd är kan texten lika gärna vara information om vad ett kommunorgan ska göra. 

Skriv hellre

Påverkas du av det nya skolbygget i Tröinge? 

Kommunfullmäktige har beslutat att bygga en ny skola i Tröinge. Bor du i närheten, kom till vårt samrådsmöte för att tycka till om planerna. 

Förklaring:

Texten visar tydligt redan i rubriken att läsaren har en potentiell roll, genom att ställa en fråga. Texten använder sedan ett språk som är lätt att förstå, så att läsaren ska veta vad hen i så fall ska göra. 


Undvik att skriva

Falkenbergs kommun utvecklar nya metoder för att möjliggöra ett större inflytande för kommuninvånarna. 

Förklaring:

Texten är enbart informerande och gör inga försök att engagera läsaren. 

Skriv hellre

Falkenbergs kommun vill lyssna mer på dig som bor här. Hur skulle du vilja att vi gjorde det? Träffar, enkätundersökningar, förslagslådor eller något helt annat? 

Förklaring:

Texten är riktad direkt till läsaren. Frågorna aktiverar och inkluderar läsaren.  


Undvik att skriva

I gränslandet mellan olika branscher finns en stor potential för att utveckla nya idéer. Denna morgon låter vi bolag som på olika sätt jobbar med träindustrin berätta om hur de nyttjar spelteknik. Det finns även utrymme för frågor och diskussion. 

Förklaring:

Texten pratar om olika aktiviteter, men använder inga ord som visar att läsaren ska göra något. ”Bolag” kommer att berätta saker och ”det finns” utrymme för diskussion, men läsaren får ingen roll. 

Skriv hellre

Ibland blir oväntade kombinationer oväntat bra. Kom och lär dig hur träindustrin och spelteknik går ihop, och var med och diskutera vilka oväntade kombinationer vi själva skulle kunna prova. 

Förklaring:

Uppmaningar aktiverar läsaren och ger hen en roll: på den här träffen kan läsaren ”lära sig” och ”diskutera” saker. 


Undvik att skriva

Utredningsprocessen

För skolan är en läs- och skrivutredning av en specialpedagog i de flesta fall tillräcklig för att kartlägga och anpassa elevens undervisning. En del av utredningen är att eleven, mentorn och vårdnadshavaren får svara på frågor. 

Förklaring:

Texten informerar bara, utan att rikta sig till läsaren. Dessutom utgår den från skolans perspektiv. 

Skriv hellre

Vad kan du som vårdnadshavare göra? 
Du som vårdnadshavare är viktig i kampen mot läs- och skrivsvårigheter. Tillsammans med en specialpedagog, elevens mentor och förstås eleven själv är du en del i utredningen. 

Förklaring:

Texten talar direkt till läsaren för att engagera hen. Den är skriven ur läsarens perspektiv och ger hen en tydlig roll. 


Undvik att skriva

Information om anmälan av värmepumpsanläggning. 

Förklaring:

Texten är bara informerande. 

Skriv hellre

Ska du skaffa värmepump? Så här anmäler du.

Förklaring:

Texten är riktad direkt till läsaren. Frågan aktiverar läsaren. 

Exempel på hur en bild kan se ut

 • Pojke och kvinna gör läxor hemma
 • Bebyggelse och kullerstensgata i sommaridyll, Gamla stan i Falkenberg
 • Två små flickor, 3-4 år, håller hand och går i en trädgård eller park.
 • Ung kvinna med Down syndrom
 • Porträtt på en skrattande tonåring
 • Äldre man med mobiltelefon, sitter på soffa av äldre årsmodell.
 • Två tonårstjejer som skrattar, en av dem håller en mobiltelefon men tittar på kompisen.
 • Ung flicka, ca 7-10 år, på skolgård, ler in i kameran.
 • Två kvinnor diskuterar något i ett kök, en med an kopp i handen, en annan sittandes på köksbänken med en mobil i handen.
 • Kvinnlig undersköterska pratar med äldre kvinna på en soffa i ett vardagsrum.
 • Yngre man hjälper äldre man med något på datorn vid ett köksbord.
 • Lummiga kullar med solsken i inlandet.
 • Lite flicka ler, är utomhus på förskola.