Skip to main content

Vägsamfälligheter och vägföreningar

Vissa gator, vägar samt gång- och cykelbanor ansvarar olika vägsamfälligheter och vägföreningar för. Om du bor i ett område med vägsamfällighet eller vägförening är det dem du ska kontakta vid frågor eller felanmälan.

I vår webbkarta kan du se vilka vägar som tillhör vägsamfälligheter och vägföreningar. I kartmenyn väljer du "Gator och Trafik" och sedan tänder du lagret för "Vägsamfälligheter" eller "Vägföreningar" genom att bocka i.

Kommunens webbkarta

Bidrag till vägsamfälligheter och vägföreningar

Vägsamfälligheter och vägföreningar får bidrag till väghållningen för att kunna upprätthålla en godtagbar standard på det enskilda vägnätet. Bidragen sköts av gatu- och trafikenheten på Falkenbergs kommun som också ger viss teknisk rådgivning till enskilda väghållare. Bidragen gäller endast i detaljplanelagda områden.

Vägförening med mer än hälften fastboende

Vägföreningar där mer än hälften av alla boende bor där året om får bidrag till drift och underhåll av gator och gång- och cykelvägar samt grönområden och lekplatser. Bidraget motsvarar 90% av godkänd driftskostnad.

Kostnaderna för vinterväghållning inom vägföreningarnas område behandlas på samma sätt som för centralorten. Kommunen lämnar bidrag med 80% av redovisade vinterväghållningskostnader.

Vägsamfälligheter

Ett schablonbidrag till driften utgår även till vägsamfälligheter med statsbidrag.