Skip to main content

Bygga på landsbygden

Om du vill bygga nytt på en obebyggd plats utanför detaljplanerat område kan du behöva ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Vill du komplettera befintlig bebyggelse kanske du inte behöver ansöka om bygglov på din tomt.

När behöver jag förhandsbesked?

På landsbygden omfattas inte byggåtgärder av bygglovsplikt i samma utsträckning som inom detaljplanelagda områden och sammanhållen bebyggelse. Begreppet sammanhållen bebyggelse preciserades år 2020 och sammanhållen bebyggelse definieras av;

  • En bebyggelsegrupp bestående av minst 10 hus (bostad, butik, industri, kyrka och föreningslokal)
  • Placering inom 100 meter öster om motorvägen och inom 120 meter väster om motorvägen.

Kartor över detaljplanelagda områden och sammanhållen bebyggelse finns på denna sida under rubriken "Kartor över sammanhållen bebyggelse och gällande detaljplaner".

Utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför sammanhållen bebyggelse och utanför detaljplanelagt område får du bygga följande utan vare sig bygglov eller anmälan:

Tillbyggnad

Om din tomt är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus kan du göra en tillbyggnad på högst 50 procent av huvudbyggnadens area, dock max 50 kvadratmeter som inte får placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Ny komplementbyggnad

Du kan även bygga en komplementbyggnad om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus, en komplementbyggnad kan till exempel vara ett garage eller en gäststuga. Komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande. Komplementbyggnadens area får vara 50 procent av huvudbyggnadens area, dock max 50 kvadratmeter och ska uppföras fristående.

Vill du bygga större än så krävs det bygglov.

Murar och plank

Du får bygga en mur eller sätta upp ett plank utan bygglov om det är utanför områden som omfattas av detaljplan, och utanför sammanhållen bebyggelse. Dessa ska anordnas inom omedelbar närhet av bostadshuset. Placeras de längre bort från bostadshuset krävs det bygglov.

Inom sammanhållen bebyggelse

Dessa områden ligger också utanför detaljplanelagt område men här råder särskilda regler för byggnation. Det krävs en anmälan eller bygglov för att bygga till ditt bostadshus eller för bygga en fristående komplementbyggnad. Vilket av dem du behöver söka beror på storlek.

Om du lämnar in en anmälan om bygglovsbefriad åtgärd får du:

Tillbyggnad

Om din tomt är bebyggd kan du göra en tillbyggnad på ditt en- eller tvåbostadshus på högst 15 kvadratmeter bruttoarea, tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Ny komplementbyggnad

Du kan även bygga en komplementbyggnad om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus, en komplementbyggnad kan vara till exempel ett garage eller en gäststuga. Komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och får inte får placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande. Komplementbyggnadens area får maximalt vara 30 kvadratmeter och ska uppföras fristående.

Vill du bygga större än så krävs det bygglov.

Murar och plank

Det krävs bygglov för att bygga murar och plank om det inte gäller en skyddad uteplats.

Plank staket och murar – skyddad uteplats kan kräva bygglov

Friggebod

En friggebod om maximalt 15 kvadratmeter får uppföras både inom och utanför detaljplanelagt område oavsett om det är sammanhållen bebyggelse eller inte. Den ska placeras i omedelbar närhet till bostadshuset och får inte får placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Allmänt om avstånd till tomtgränsen

Avståndet till tomtgräns måste alltid vara minst 4,5 meter. Om du vill bygga en friggebod, ett plank, ett staket eller en mur i tomtgräns ska den berörde grannen godkänna både utformning och placering. Avståndet till tomtgräns mot väg eller allmän plats ska alltid vara 4,5 meter.

Kartor över sammanhållen bebyggelse och gällande detaljplaner

Se karta över sammanhållen bebyggelse i Falkenbergs kommun.

I vår webbkarta (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats kan du se alla gällande detaljplaner. I kartans meny till vänster väljer du "Boende" och sedan tänder du lagret för Detaljplaner.

Viktigt att tänka på

Även om det inte är bygglovsplikt på det du ska bygga ska du ändå följa vissa regler. Dessa hittar du här:

Plan- och bygglagen (PBL)
länk till annan webbplats
Boverkets byggregler (BBR)
länk till annan webbplats
Eurokoderlänk till annan webbplats.

Placering och utformning

När du bygger är det också viktigt att tänka på hur byggnader och tillbyggnader placeras i landskapet och på tomten. Det gäller också husens utformning, färg och material, takutformning och volymer. Dokumentet Arkitekturprogram för Hallands inland kan ge dig goda råd.länk till annan webbplats