Skip to main content

Vägvisning till verksamhet

Om du vill få trafikanter att hitta till din verksamhet kan du ansöka om vägvisningsskyltar.

Vid vägvisning ska trafikantens behov stå i fokus och i första hand ska det skyltas till geografiska områden eller verksamhetsområden. Verksamheter som finns inom dessa områden måste i sin egen marknadsföring ange var de finns, det kan inte ske genom vägvisning.

Vägvisning till allmänna eller kommersiella inrättningar, företag, turistmål och motsvarande på det kommunala vägnätet kan efter ansökan beviljas om följande kriterier är uppfyllda: 

1. Företaget eller inrättningen ligger inom ett område som inte har annan vägvisning eller saknar besöks- eller gatuadress.

2. Företaget eller inrättningen är av stort allmänt intresse och/eller riskerar skapa mycket söktrafik som kan ge trafiksäkerhets- eller miljöproblem.

3. Företaget eller inrättningen är öppen året runt eller under en hel säsong med för branschen normala öppettider under dagen. Vägvisning utförs inte vid öppethållande enstaka veckodagar.

Så här ansöker du

Du ansöker via formuläret här på sidan.

Läs våra riktlinjer innan du söker vägvisning

Innan du skickar in din ansökan ska du ha läst våra riktlinjer för vägvisning. Läs våra riktlinjer för vägvisning.länk till annan webbplats

Din ansökan beviljas endast för 4 år i taget.

Olika väghållare ansvarar för vägvisning

Falkenbergs kommun har i egenskap av väghållare möjlighet att anordna och bevilja vägvisning till viktiga målpunkter inom kommunens egna väghållningsområdet. Gäller det vägvisning utmed en väg som är statlig eller enskild ska du istället vända dig till Trafikverket eller respektive väghållare, till exempel en vägförening.

Kostnader för vägvisning

Ansökan om vägvisning är avgiftsfri. Om ansökan för vägvisning godkänns svarar sökande för kostnaderna för inköp och uppsättning av skylt med monteringsanordning samt administration av beställningen. Uppförandet av skylten ska beställas av kommunens drift- och underhållsentreprenör.

Sökande svarar även för eventuella framtida behov av förnyelse av skylten p.g.a. slitage eller skada. Falkenbergs kommun har rätten att ta ner skylten om detta inte görs. I samband med beviljandet av vägvisningsskyltar upprättas ett avtal mellan kommunen och den sökande.

Tider

Tillståndet gäller de delar av året när anläggningen är öppen och tills förhållandena eventuellt ändras. Gäller vägvisningen till anläggning som endast är öppen del av året skall skylten nermonteras eller vara övertäckt med täckplåt när anläggningen inte är öppen. Den sökande ansvarar för att detta blir utfört.

Utformning av vägvisningsskyltar

Vägvisning till inrättning eller annat mål sker med ett lokaliseringsmärke som har svart versalgemen text på vit botten (vitsvart färgsättning). Märken utförs med reflekterande material om inte annat anges. Textstorleken anpassas till hastighet och vägtyp och beslutas av väghållaren. 

Ansök om vägvisning

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Endast siffror
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning
Ogiltig inmatning