Skip to main content

Regelbunden insyn i fristående skolor

Barn- och utbildningsnämnden har rätt till insyn i de fristående skolor som är belägna i Falkenbergs kommun. Alla fristående skolor ska ha insyn vid minst ett tillfälle under en insynsperiod om fyra år. Insynsperioden följer nämndens mandatperiod. 

Insynen ger barn- och utbildningsnämnden kunskap om hur de fristående skolornas verksamheter utvecklas såväl kvantitativt som kvalitativt. Insynen ger underlag för att tillgodose allmänhetens behov av information om de fristående verksamheterna, möjligheter till att kontrollera att kommunens skolpliktsbevakning fungerar i de fristående skolor vars verksamheter är belägna i kommunen.

Utövande av rätten till insyn kan ske genom olika metoder såsom insamling och analys av dokumentation, exempelvis i form av statistik lärarbehörighet, lärartäthet, resultat nationella prov, terminsbetyg och slutbetyg, verksamhetsbesök, samtal med företrädare för huvudman, rektor, lärare och representanter för elevhälsa.

Riktlinjer för regelbunden insyn i fristående skolor

I riktlinjerna för regelbunder insyn i fristående skolor hittas information om hur insynen går till. 

pdf Riktlinjer för regelbunden insyn i fristående skolor (84 KB)