Skip to main content

Plank, staket och murar

Ska du sätta upp ett vanligt staket eller en häck kring din villatomt behöver du inget bygglov. Du kan däremot behöva godkännande från din granne. Vill du däremot bygga en mur eller ett plank kring ditt hus behöver du som regel först söka om bygglov.

Detta gäller för befintliga en- och tvåbostadshus samt fritidshus (inte flerbostadshus) inom detaljplan. Åtgärderna ska placeras inom tomten och bygglovsnämnden kan bedriva tillsyn om riktlinjerna inte följs.

Om du ska göra väsentliga ändringar på ett befintligt staket eller en befintlig mur kräver detta bygglov.

Riktlinjer för plank, staket, murar och uteplats

Staket

Ett staket som är högst 1,1 meter högt och genomsiktligt till minst en tredjedel kräver inte bygglov. Om staketet har lägre genomsiktlighet räknas det som ett plank och då krävs bygglov. Ett staket ska anpassas både i material och utformning till bebyggelsens karaktär och terrängen.

Plank

Inhägnader som är högre än 1,1 meter och genomsiktliga till mindre än hälften betraktas som plank och kräver bygglov.

Mur

En mur som är högre än 0,5 meter kräver bygglov. För lägre murar än så, gäller att höjden inte får överstiga en halv meter på någon av murens sidor. En mur får vara högst 0,5 meter bred. Även stödmurar, med en jordfylld sida, kräver bygglov.

Spaljé

En spaljé är en lätt och till mer än hälften genomsiktlig konstruktion, främst avsedd som växtstöd. Den kräver inte bygglov.

Skärmtak

Skärmtak är täta tak med en enkel konstruktion. Skärmtaket kan monteras på huset, vara fristående eller förankras med stolpar i marken som kan byggas över uteplatser, entréer eller balkonger. Det är bygglovsbefriat att anordna totalt 15 kvadratmeter skärmtak på sin tomt. Skärmtak över 15 kvadratmeter kräver bygglov.

Pergola

Konstruktion utan tätt tak som inte kräver bygglov. En pergola består av fristående stöd med ribbor däremellan. Nedtagbart segel eller duk räknas inte som tätt tak. En pergola kan monteras på fasaden eller vara fristående. Pergola med tätt tak räknas som skärmtak och kan kräva bygglov.

Markis

Markis är ett tak av textil som är utfällbar och som är monterad på bostadens fasad. Markisers utseende och placering ska alltid anpassas till byggnaden de sitter på. Markiser som är förankrade i fasaden kräver inte bygglov. Markiser som är förankrade i marken kan kräva bygglov eller byggas som ett skärmtak.

Räcke

Räcken upp till en höjd av 1,1 meter kräver inte bygglov. Konstruktionen kan bestå av glas, trä, metall eller annat material. Räckets höjd mäts från altan- eller balkonggolvet. Räcken över 1,1, meter räknas som plank och kräver bygglov. Om du ska byta ditt balkongräcke till en annan sort, och det påverkar byggnadens fasad
väsentligt, kan detta kräva bygglov för fasadändring.

Växtlighet

Buskar, träd eller annan växtlighet kräver inte bygglov. Däremot ansvarar du i vissa fall för att det är fri sikt kring din tomt.

Hur du mäter

Höjdmåtten som anges mäts från lägsta marknivån till högsta punkt på åtgärden.

Avståndsmåtten räknas från ytterkant till ytterkant eller ytterkant till fastighetsgräns.

Genomsiktligheten på en åtgärd avgörs rakt framifrån och styrs av hur mycket luft kontra material en åtgärd har.

Godkännande från granne

Om du vill bygga en åtgärd närmare än 4,5 meter till tomtgräns ska den berörde grannen skriftligt godkänna både utformning och placering.

Skyddad uteplats kan kräva bygglov

För en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov för att bygga en mur eller ett plank om:

• Muren eller planket byggs för att skydda en uteplats i anslutning till bostadshuset och är lägre än 1,8 meter
• Muren eller planket sträcker sig högst 3,6 meter ut från huset och placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om grannen godkänner en placering närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs inte heller bygglov. Grannens godkännande skall vara skriftligt och försett med datum.
• Vid skyddad uteplats kan mur/plank sammanbyggas med skärmtak på max 15 kvadratmeter.

Det är alltid bygglovspliktigt att bygga närmare 4,5 meter till gata, allmän plats eller park/naturmark.

Illustration som visar avstånd för plank eller staket på en uteplats

Särskilda regler i vägkorsningar och utfarter

I vägkorsningar och vid utfarter gäller särskilda regler för hur högt till exempel ditt staket eller häck får vara för att inte störa sikten. Här kan du läsa vilka regler som gäller för fri sikt kring din tomt.

Inget bygglov om du bor på landsbygden

I områden utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse får du bygga mur och plank inom omedelbar närhet av bostadshuset. Avståndet till tomtgräns måste dock vara minst 4,5 meter, vill du bygga närmare krävs berörd grannens skriftliga medgivande. Läs mer på sidan bygga på landsbygdenlänk till annan webbplats.

En komplett bygglovsansökan för plank, staket och murar ska innehålla:

  • Ansökningsblankett och kontrollplan.
  • Situationsplan (byggkarta i skala 1:500) där du ska rita ut staketet, planket eller muren samt ange höjd, bredd och längd. Vid höjdskillnader ska +höjd anges. Mått till tomtgräns ska vara inritat. Kartan får högst vara 2 år.
  • Måttsatt och skalenlig ritning/illustration av åtgärden sett rakt framifrån.
  • Beskrivning av material och kulör.