Skip to main content

Planprocessen – en detaljplan blir till

Beslut om detaljplaner berör många människors vardag och kan även skapa stora värden för fastighetsägare. Därför krävs det noggranna överväganden. Så här ser processen ut när en detaljplan blir till.

1. Planbesked

När det kommer in ett förslag om nybyggnation på en plats där det inte finns någon detaljplan, eller där den redan gällande detaljplanen inte passar för önskemålet, krävs en ny detaljplan. Vill man få till en ny detaljplan ansöker man om ett planbesked från kommunen. Lämpligheten och möjligheten för förslaget prövas och kommunstyrelsen tar ett beslut om planläggning ska ske eller inte.

2. Planprogram

Om man behöver underlätta framtagandet av detaljplanen kan kommunen börja planarbetet med att ta fram ett planprogram. Ett planprogram beskriver huvudidén, redovisar förutsättningarna och anger målen med den nya planen.

Syftet med planprogrammet är att berörda ska få inblick i planen och i ett tidigt skede få möjligheter att påverka förslaget. Planprogrammet skickas ut till berörda för ett så kallat programsamråd. Efter programsamrådet sammanställs och besvaras inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som antas politiskt och ligger till grund för det fortsatta planarbetet.

3. Samråd

Kommunen tar fram en första version av detaljplanen, ett samrådsförslag. Planförslaget skickas ut på samråd till berörda, såsom fastighetsägare, hyresgäster, myndigheter, kommunala förvaltningar och olika organisationer. Därefter anordnas ett eventuellt samrådsmöte där förslaget presenteras. Synpunkter som lämnats skriftligen sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som antas politiskt med förslag till eventuella revideringar på planförslaget.

4. Granskning

Detaljplaneförslaget bearbetas ytterligare och ställs ut för granskning. Under granskningstiden skickas förslaget till berörda som får möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i ett granskningsutlåtande som antas politiskt.

5. Antagande

En detaljplan antas av kommunfullmäktige. De som under samråd och granskning lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda blir efter antagandet kontaktade och får tre veckor på sig att eventuellt överklaga planen.

6. Laga kraft – en ny detaljplan blir till

Om beslutet inte överklagas eller upphävs efter en överklagandeprocess får antagandet laga kraft och en ny detaljplan har blivit till.

Falkenberg Växer