Skip to main content

God och nära vård

God och nära vård är ett övergripande mål för den omställning mot nära vård som sker just nu inom hälso- och sjukvården i hela Sverige. Omställningen syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

Så jobbar vi i Falkenbergs kommun 

Samarbete mellan region och de halländska kommunerna

God och nära vård är en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och staten. I Halland samarbetar regionen och de halländska kommunerna för att nå målet. Du kan läsa mer om uppdraget God och nära vård på Region Hallands vårdgivarwebb.

För det gemensamma arbetet med god och nära vård mellan Region Halland och de halländska kommunerna finns en samverkansstruktur och en målbild - Omtanke Halland - som har tagits fram tillsammans.

Från och med september 2023 finns även en så kallad färdplan som ska stödja samarbetet kring målbilden. Målbilden beskriver vart vi vill tillsammans, medan färdplanen beskriver organisation och arbetssätt för den gemensamma förflyttningen mot en god och nära vård och omsorg.

Fem frågor och svar om God och nära vård

Informationstillfälle God och nära vård 25 januari 

Den 25 januari höll Ola Fischer, verksamhetschef HSL, ett informationstillfälle om hur vi ligger till och vad som är på gång i arbetet med God och nära vård. Här kan du lyssna till det inspelade mötet och ta del av presentationen som användes.

pdf Presentation om God och Nära vård (711 KB)

Vad tänker brukarna om hälsa?

Under hösten 2022 gjordes en intervjuundersökning som en förberedande del i arbetet med God och nära vård i Falkenberg. Undersökningen gjordes genom att 20 personer som då var inskrivna i kommunens hemsjukvård och även hade hemtjänst fick resonera kring sina egna behov och förutsättningar för en god hälsa. Frågorna som ställdes var:

  • Vad behöver du för att bibehålla din hälsa?
  • Vad är viktigt för dig i kontakten med hemsjukvården?

De intervjuade personerna lyfte behov av kontakt med vänner, barn och barnbarn som viktigt
för hälsan. Tillsammans med självständighet, sysselsättning, promenader och träning bidrar
detta till att bibehålla hälsan enligt de som intervjuades. Även trygghet med hög personalkontinuitet i hemtjänsten ansågs av många vara betydelsefullt.

Du kan läsa hela undersökningen här:  pdf Vad tänker brukarna om hälsa 2023 (230 KB)