Skip to main content

Kommunala råd

Kommunen har två rådgivande organ knutna till organisationen: Funktionsrättsrådet och Kommunala pensionärsrådet. Socialnämnden har också två samrådsorgan knutna till sig: LSS-samverkan och Brukarrådet psykiatri.

Det kommunala pensionärsrådet och funktionsrättsrådet är till för att ge äldre respektive funktionshindrade möjlighet till inflytande över frågor som särskilt berör dem.

Funktionsrättsrådet

Kommunala funktionsrättsrådet (KFR) är ett samrådsorgan för överläggningar, diskussion och ömsesidig information mellan företrädare för funktionsrättsorganisationer och företrädare för kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur-, fritids- och tekniknämndensamt andra berörda kommunala nämnder. Kommunens alla handikapporganisationer är representerade i rådets referensgrupp, som initierar olika ärenden för rådet att ta upp. Rådet sammanträder fyra gånger per år. 

Kontakt

Ulrika Bertilsson, ordförande i kommunala funktionsrättsrådet
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrättsrådet (KPR) är ett samrådsorgan för överläggningar, diskussion och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationer och företrädare för kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur-, fritids- och tekniknämnden samt andra berörda kommunala nämnder.  Rådet ska verka för att frågor kring äldre beaktas i kommunens styrelser, nämnder och förvaltningar. Kommunala pensionärsrådet består av fyra politiska ledamöter samt ledamöter från pensionärsorganisationerna. Rådet sammanträder sex gånger per år. 

Kontakt

Mikael Svensson, ordförande i kommunala pensionärsrådet
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Samrådsorgan

Socialnämnden har två samrådsorgan knutna till sig, LSS-samverkan och Brukarrådet psykiatri.

Brukarrådet psykiatri

Brukarrådet psykiatri är ett av socialnämndens två samrådsorgan. Brukarrådet består av representanter från brukarorganisationer inom psykiatri- och beroendeområdet, representanter från socialnämnden, tjänstepersoner från socialförvaltningen samt en tjänsteperson från Vuxenpsykiatrins öppenvård i Falkenberg. Brukarrådet sammanträder fyra gånger om året, två gånger per termin.

Det övergripande syftet med Brukarrådet psykiatri är att bidra till ökat inflytande och delaktighet för personer med psykisk funktionsnedsättning i samband med insatser från kommunen och Region Hallands psykiatriska öppenvård i Falkenberg. Genom brukarrådet ska brukarorganisationer inom psykiatriområdet ha möjlighet att lämna synpunkter och förslag i olika processer hos de båda huvudmännen. Rådet behandlar inte individuella ärenden.

Kontakt

Kim Johansen, ordförande i Brukarrådet psykiatri
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

LSS-samverkan

Denna samverkan är ett forum för dialog och samråd mellan socialnämnden, socialförvaltningen och företrädarorganisationer för personer som tillhör personkrets enligt 1 § Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Företrädarorganisationerna ska vara remissinstanser och få lämna synpunkter i planerings- och beredningsarbetet avseende LSS-området.

Det övergripande syftet med LSS-samverkan i Falkenbergs kommun är att bidra till ökat inflytande och delaktighet för personer som tillhör LSS personkrets i samband med insatser från kommunen.

Kontakt

Monika Eriksson, ordförande i LSS-samverkan
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.