Inköp och upphandling

Vill du som företagare lämna anbud på någon av kommunens upphandlingar så kan du på den här sidan hitta hjälp, stöd och information.

Planerade upphandlingar

Här kan du se Falkenberg kommuns planerade upphandlingar för 2023.

Observera att planen kan komma att ändras och att planerade upphandlingar både kan tillkomma för 2023 och att andra kan tas bort eller flyttas framåt i tiden.

Planen uppdateras löpande.

Planerade upphandlingar 2023

Arbetskläder

Belysning

Blommor

Brandsskyddsutrustning

Catering

Cyklar

Digitala och fysiska utskickstjänster (tid. fakturadistribution)

Däck & Däckservice

Eldningsprodukter- och drivmedel i bulk

Elektronisk körjournal

Enkätverktyg och medarbetarundersökning

Fakturadistribution

Fika

Filmproduktion

Finansiell fordonsleasing

FKU Möbler Tångaskolan matsal

Fordon - Personbilar och lätta transportfordon

Fullserviceavtal vindkraftverk Lövstaviken

Funktionsservice, reparation/renovering och planerat underhåll av hiss

Fönsterputsning

Företagshälsovård - Förebyggande & Rehabiliterande tjänster

Företagshälsovård - Sjuk- & Friskanmälan

Hjullastare

HPV vaccin enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet 2018 (SKI)

Hyresmoduler (SKI)

Hämtning av sorterat avfall

Inhousekonsult inom mark - och exploatering

Juridiska tjänster

Järnhandelsvaror

Kaffeautomater

Kemikaliehanteringssystem

Konsumentförpackningar

Korttidshyra av fordon

Kärltvätt (FABO)

Laboratorietjänster

Lastväxlartank med vattenpump

Licenspartner

Livsmedel - Kaffe

Livsmedel - Mejeri -och äggprodukter

Lås och låstjänster

Lösning digital "inrapportering" för individer

Markprojektering - Konsulter

Multifunktionsprinters

Måleriarbeten FABO

Möbler Skola och Förskola

Möbler Vård och Omsorg

Nutrition- och sondnäringstillbehör

Omhändertagande och återvinning av gipsavfall

Personlyftar och lyftselar

Produktförsörjning IT-utrustning

Produktförsörjning datacenter

Projektering Trafikanläggningar, Va mm - Konsulter

Revisionstjänster

Rättsinformationsdatabas

Schema- och frånvarosystem

Socionomer

Transportutbildning för Fordons- och transportprogrammet

Tryckeritjänster

Trygghetslarm ordinärt boende

Trä & Byggvaror

Tvätt av verksamhetsmattor

Sjukvårdsmaterial

Underhållssystem VIVAB

Utbildning och övning inom krisberedskap

Vaccin enligt det nationella barnvaccinprogrammet 2018 (SKI)

Hur går en upphandling till?

Har du funderat på hur en upphandling går till? Vad händer när du vinner, eller förlorar, en affär där ditt företag lämnat ett anbud? I vår Upphandlingsguide Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats kan du få information om upphandlingsprocessen.

Upphandlingsseminarium för näringslivet

Hur kan näringsliv tillsammans med inköp och upphandling utveckla den offentliga affären och skapa goda förutsättningar till bra affärer? Hur kan du ta del av kommunens upphandlingar och vad behöver du tänka på som företagare?

Tillhör du dem som funderar på om upphandlingar är något för dig och ditt företag eller är du ett företag som skickat in anbud och ibland blivit antagen och kanske andra gånger fått ett negativt besked.

Oavsett kan du inhämta information om hur upphandling går till och vad du som anbudsgivare bör tänka på vid anbudsskedet genom att delta på de upphandlingsseminarium som anordnas under året.

Målet med upphandlingsseminarierna

Med bland annat upphandlingsseminarierna som verktyg vill vi skapa en ökad förståelse för varandras vardag. Vi vill även skapa förståelse hur upphandlingar går till och hur upphandlingsprocessen ser ut samt att bra avtal inte kommer av sig själv utan det krävs ett tillsammanstänk.

Nästa träff

Den 17 februari är det branschträff: "Vill du ha fler kunder? Lär dig mer om upphandling" klockan 8-10 på Företagscenter, Kvarngatan 2 (vån 4), i Falkenberg.

För mer information och anmälan

Den 17 mars är det branschträff: "Vill du ha fler kunder? Så här svarar du på en upphandling" klockan 8-10 på Företagscenter, Kvarngatan 2 (vån 4), i Falkenberg.

För mer information och anmälan

Den 6 oktober är det branschträff: "Vill du ha fler kunder? Lär dig mer om upphandling" klockan 8-10 på Företagscenter, Kvarngatan 2 (vån 4), i Falkenberg.

För mer information och anmälan

Den 27 oktober är det branschträff: "Vill du ha fler kunder? Så här svarar du på en upphandling" klockan 8-10 på Företagscenter, Kvarngatan 2 (vån 4), i Falkenberg.

För mer information och anmälan

Om kommunens olika typer av avtal

Falkenbergs kommun har ett stort antal avtal. Vissa har specifika beställare, andra är förvaltningsövergripande och några inkluderar våra kommunala bolag.

En upphandling leder till ett ramavtal, ett leveransavtal eller enstaka köpeavtal. Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har ständigt återkommande behov. Ett exempel på det kan vara kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid, vanligtvis fyra år, görs löpande avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Har du frågor om ditt befintliga avtal med oss? Kontakta då den avtalsansvariga. Vem det är framgår i avtalet.

Boka en upphandlare

Har du frågor kring inköp och upphandling? Välkommen att boka ett möte med en av Falkenberg kommuns upphandlare.

På mötet ges du möjlighet att få en introduktion till exempelvis hur du som leverantör kan delta i en av kommunens upphandlingar och/eller ges du möjlighet att ställa just de frågor som du har kring inköp och upphandling.

Mejla dina kontaktuppgifter till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och berätta kortfattat vad du är intresserad av och vill veta mer om så kontaktar vi dig för att boka ett möte.

Överpröva en upphandling

Som leverantör har du rätt att överpröva den upphandlade myndighetens beslut.

Leverantören kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada.

Förvaltningsrätten kan även pröva giltigheten av ett avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

För mer information:

Förvaltningsrätten i Göteborg

Tel: 031-732 70 00
Fax: 031-711 78 59
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Lagar och riktlinjer

Offentlig upphandling bygger på EU-direktiv och regleras av lagar som syftar till att värna den fria konkurrensen och ge kommunen och andra möjlighet att göra så kostnadseffektiva inköp som möjligt.

För att kunna följa dessa regler vid inköp behöver en upphandling göras. Detta betyder således att kommunens inköp av varor, tjänster och entreprenader måste föregås av en offentlig upphandling. Alla företag som uppfyller de ställda kriterierna i upphandlingen kan lämna anbud. Vi som kommun måste alltid förhålla oss objektiva och neutrala till alla som vill bli leverantörer och hela upphandlingsprocessen ska präglas av öppenhet och proportionalitet.

De lagar som styr offentlig upphandling bygger på fem grundläggande principer.

Principerna är:

 • Lika behandling – Alla anbudsgivare ska behandlas lika. Ingen ska gynnas eller missgynnas
 • Icke-diskriminering – Det är förbjudet att diskriminera leverantörer till exempel med annan nationalitet eller att ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
 • Transparens – Upphandlingsprocess och underlag ska präglas av öppenhet. Alla anbudsgivare ska få den information de behöver för att kunna lämna sitt bästa anbud.
 • Proportionalitet – Krav på objekt och leverantörer måste stå i proportion till det som ska upphandlas och det faktiska behovet.
 • Ömsesidigt erkännande – Intyg och certifikat som är utfärdat av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Upphandlingspolicy

Förutom de formella reglerna i upphandlingslagstiftningen har Falkenbergs kommun en policy med tillhörande riktlinjer. Detta för att säkerställa att Falkenbergs kommun har en väl fungerande inköps- och upphandlingsverksamhet.

Du kan läsa mer i vår inköpspolicy och våra riktlinjer.

Policy för upphandling Falkenbergs kommunlänk till annan webbplats

Riktlinje för inköp och upphandlinglänk till annan webbplats

Utmaningsrätt – rätt att utmana kommunen

"Utmaningsrätt" är ett ord som används för att klargöra om en kommun tillåter att en utomstående, till exempel ett företag, kan utmana kommunens verksamhet och hävda att verksamheten kan skötas på ett annat, mer ekonomiskt fördelaktigt sätt, det vill säga billigare och/eller till en bättre kvalitet.

Falkenbergs kommun har inte antagit några särskilda regler för hur en verksamhetsmässig utmaning skall gå till. Bedömningen har varit att sådana särskilda regler inte behövs, eftersom att en utmaning ändå kommer att prövas av den aktuella nämnden, precis som vilken annan frågeställning som helst.

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för konkurrensutsättning, riktlinjer som beskriver villkor för extern entreprenad av kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har även utöver ”riktlinjer för konkurrensutsättning” förtydligat att:

"Kommunstyrelsen och nämnderna äger ansvaret att noga pröva alla eventuella initiativ till upphandling eller utmaning av kommunal verksamhet. Om ärendet är principiellt betydelsefullt skall det avgöras av kommunfullmäktige."

Detta uttalande och fastställt dokument Riktlinjer för konkurrensutsättning innebär således i praktiken att så kallad utmaningsrätt även finns i Falkenberg.

Utmana kommunal verksamhet

Vill man utmana en kommunal verksamhet skriver man via brev eller e-post till den nämnd som bedriver verksamheten, eller till kommunstyrelsen, och förklarar vilken verksamhet som utmanas. Här hittar du Riktlinjer för konkurrensutsättning.länk till annan webbplats

Valfrihetssystem i socialtjänsten

Falkenbergs kommun har infört kundval inom hemtjänsten och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade. Detta innebär att den som har beslut om dessa tjänster kan välja om det ska vara kommunen eller ett företag som har avtal med socialnämnden som ska utföra tjänsterna.

Kommunen arbetar aktivt med att rekrytera företag som vill verka inom hemtjänstområdet. Välkommen med din ansökan.

Om Inköp och upphandling

Falkenbergs kommun köper varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. För att främja konkurrensen på marknaden och för att säkerställa att våra gemensamma skattemedel används på bästa sätt, finns ett regelverk om offentlig upphandling.

Regelverket, som är gemensamt för alla länder inom EU, finns till för att säkerställa att varor och tjänster samt entreprenader köps kostnadseffektivt inom offentliga sektorn, och förhindrar samtidigt korruption.

Inköp och Upphandling är Falkenbergs kommuns, dess förvaltningar och bolags främsta resurs när det gäller frågor kring inköp och upphandling. Avdelningen ansvarar för att initiera, samordna och genomföra upphandlingar. I uppdraget ingår vidare även ansvar för kommunens e-handel.

Förutom genomförande av ramavtal som gäller för en eller flera av kommunens förvaltningar och/eller bolag genomför avdelningen även mindre upphandlingar, som kan gälla till exempel ett enstaka fordon eller något specifikt för en förvaltning och/eller bolag. Den här typen av avtal kan exempelvis vara leveransavtal eller samarbetsavtal.

Kontaktuppgifter Inköp och upphandling

 • Ann-Heléne Klasson

  • Verksamhetschef
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Telefon: 0346 - 88 50 22
 • Niklas Axell

  • Upphandlare
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Telefon: 0346-88 61 48
 • Jesper Arnrup

  • Upphandlare
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Telefon: 0346-88 50 19
 • Maria Videvi

  • Upphandlare
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Telefon: 0346-88 61 59
 • Robert Eriksson

  • Upphandlare
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Telefon: 0346-88 52 29
 • Malin Johansson

  • E-handelsutvecklare
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Mobil: 076-495 12 55
 • Liv Walden

  • Projektledare/E-handelsutvecklare
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Mobil: 072-142 02 03
 • Ingeborg Haugland

  • Upphandlare
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Telefon: 0346-88 62 81

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15