Skip to main content

Separation och skilsmässa

Om du och din partner inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen vid en skilsmässa eller separation kan ni vända er till oss på familjerätten. Hos oss kan ni få rådgivande samtal och samarbetssamtal. Om ni däremot är överens om vårdnad, boende och umgänge så kan ni komma till oss för att skriva ett avtal. Kontakten med familjerätten är alltid frivillig och kostnadsfri.

Samarbete efter skilsmässa

SES, Samarbete efter skilsmässa, är ett digitalt verktyg som hjälper föräldrar att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Som invånare i Falkenbergs kommun kan du använda verktyget kostnadsfritt, både inför, under och efter din separation. Genom att använda SES får du hjälp att förstå och hantera både dina egna och dina barns reaktioner kopplat till separationen. Du får också hjälp med att utveckla ett bättre föräldrasamarbete. 

SES, ett digitalt verktyg som hjälper dig genom din separation

Samarbetssamtal

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med barnen. Då kan ni få gå på samarbetssamtal hos familjerätten.

Ett samarbetssamtal är frivilligt, men det kan också vara så att ni i tingsrätten har sagt ja till att ha samarbetssamtal.

Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring barnen och att komma fram till gemensamma beslut när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Det är ni föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Samtalsledarnas roll är att hålla samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att ha barnet eller barnen i fokus.

Det är vanligt att man behöver mellan tre och sex samtal. Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalen är kostnadsfria.

Om du vill ha mer information

Ring kontaktcenter på 0346-88 60 00 för att komma i kontakt med familjerätten.

Skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge

Ni som föräldrar kan anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket. Det får då inte finnas en tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Om ni som föräldrar är överens om vårdnaden, var barnet ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, så kan ni skriva det i ett avtal. Ni kan kontakta familjerätten om att få komma och skriva ett sådant avtal.

Detta avtal har samma verkan som en dom i en domstol, vilket bland annat innebär att det kan verkställas (genomföras med tvång) om ni inte följer avtalet och om beslutet är i barnets bästa intresse.

Ring kontaktcenter på 0346-88 60 00 för att komma i kontakt med familjerätten.

Informationssamtal

Det finns ett krav på att du som förälder ska ha deltagit i ett informationssamtal innan en tvist inleds i domstol gällande vårdnad, boende och umgänge.

Informationssamtalet hålls i första hand av familjerätten i den kommun där ditt barn är folkbokfört. Syftet med samtalet är att du ska få relevant information så att ni föräldrar gemensamt kan hitta den lösning som är bäst för barnet. Du kommer få information om den rättsliga processen och hur den kan påverka ditt barn. Under samtalet får du också information om andra insatser till stöd för föräldrar som gynnar ditt barn, exempelvis föräldraskapsstöd, familjerådgivning eller samarbetssamtal.

Som huvudregel sker samtalen gemensamt med den andra föräldern, men vid särskilda skäl kan du få ett enskilt samtal. Efter samtalet får du med dig ett intyg om genomfört informationssamtal.

Om du vill ha mer information

Ring kontaktcenter på 0346-88 60 00 för att komma i kontakt med familjerätten.

Utredning om vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation kan det ibland vara svårt för föräldrar att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet eller barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Om ni är överens kan ni skriva ett avtal (se ovan). Är ni inte överens vänder ni er till tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning åt tingsrätten som fastställer vårdnads-, boende-, och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet eller barnen.

Så här går en utredning till

Vi på familjerätten inleder oftast en utredning med att träffa er föräldrar för ett enskilt samtal. Då går vi bland annat igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er en och en och gör även hembesök när barnet är hemma. Om barnet är tillräckligt moget och vi bedömer att det är lämpligt, pratar vi även med barnet.

Vi pratar med människor omkring barnet

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuellt era nya partners. I samband med utredningen tar vi även registerutdrag från socialtjänsten och polisen.

Utredningen ser till barnets behov

Under utredningen bedömer vi bland annat

  • er förmåga att se vad barnet behöver efter skilsmässan eller separationen
  • er förmåga att uppmuntra och tillåta att barnet har kontakt med den andra föräldern
  • er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå vad barnet känner och behöver
  • er förmåga att ge barnet skydd såväl som fysisk och psykisk omvårdnad.

Vi ser också till vad barnet behöver i form av stabilitet, skolgång och utbildning, samt vad barnet själv vill.

Ni får läsa utredningen

Ni få ta del av utredningen innan vi skickar den till tingsrätten. Ni får också möjlighet att lämna synpunkter, som vi skickar med till tingsrätten. Det som du själv berättar för utredaren har även den andra föräldern rätt att ta del av.

Rättigheter för er och barnet

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men hon eller han har ingen skyldighet att välja mellan er.

Umgängesstöd

Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd ska vara närvarande under umgänget eller vid lämning och hämtning av barnet. Detta gäller under en begränsad tid på högst ett år. Ett umgängesstöd är en särskilt utsedd person som ska närvara när barnet träffar en förälder och som ska bidra till att barnet känner sig tryggt.

Mer information om separation och barn

1177 om skilsmässa eller separation i barnfamiljlänk till annan webbplats

Stödmaterial från Stiftelsen Allmänna Barnhuset: Barn med föräldrar på olika hålllänk till annan webbplats

Besöksadress: Storgatan 22, Falkenberg