Skip to main content

Klimatbokslutet visar vår klimatpåverkan

Varje år mäter vi vilken påverkan våra kommunala verksamheter och bolag har på klimatet. Detta sammanställer vi i ett klimatbokslut.

Klimatbokslutet är viktigt för vårt arbete med att minska vår påverkan på klimatet. Det gör att vi kan följa upp vårt arbete, kommunicera kring det och planera åtgärder.

Vi får koll på var utsläppen är störst

Att mäta utsläppen årligen ger oss ett strukturerat sätt att hålla koll på vilka delar av vår verksamhet som påverkar klimatet mest. Det ger oss ett underlag för att diskutera och prioritera vad vi kan göra för att minska utsläppen.

Vi är transparenta med vår klimatpåverkan

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor och vi arbetar för att integrera klimatfrågan i alla våra kommunala verksamheter, bland annat genom vår offentliga upphandling. Vi tycker att det är viktigt att vara transparenta med våra utsläpp och vårt klimatarbete. Klimatbokslutet visar både var vi är klimatbra och var vi har mycket arbete kvar att göra.

Vi vill också vara transparenta med att vi mäter vår direkta påverkan och vissa delar av vår indirekta påverkan. När det gäller delar av den indirekta påverkan saknar vi idag mätning av hur mycket våra inköp av varor till verksamheterna påverkar klimatet. Vi jobbar successivt med att få tillgång till varugrupper som saknas och på så sätt stegvis utöka vårt klimatbokslut tills det blir komplett.

Vi samverkar med andra och vill stimulera till klimatarbete

Vi och våra bolag Falkenberg energi, Falkenbergs bostad och Vivab (delägt med Varberg) gör klimatbokslut med EMC, som är ett halländskt medlemsnätverk för hållbar affärsutveckling. Klimatboksluten har blivit en naturlig plattform för oss att samverka kring vårt arbete med att minska våra utsläpp.

Samtidigt är det flera andra kommuner, regioner och företag som också gör klimatbokslut med EMC, vilket innebär att vi därigenom har ett viktigt nätverk där vi lär av och insprirerar varandra.

Vi följer GHG-protokollet

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) är idag den vanligaste metoden att beräkna klimatpåverkan på världen över. Metoden är en etablerad internationell standard eller riktlinje sedan 2006. Den är framtagen för att underlätta för företag och organisationer som beräknar sina utsläpp. Standarden gör också att det blir enklare att följa ett företags eller en organisations klimatpåverkan över tid och att jämföra två företags klimatpåverkan.

Utsläppen delas in i tre scope

För att underlätta rapporteringen delas utsläppen in i tre olika kategorier som kallas för scope 1, 2 och 3. Enligt GHG är det obligatoriskt att rapportera utsläpp inom scope 1 och 2 men valfritt att rapportera inom scope 3.

Syftet med att dela in utsläppen i scope är att förtydliga för organisationen från vilken del av verksamheten utsläppen kommer.

Utsläppen delas in i dessa scope:

  • Scope 1 – Direkta utsläpp (från tillverkning i egna fabriker och från egna fordon)
  • Scope 2 – Indirekta utsläpp (från inköpt energi)
  • Scope 3 – Indirekta utsläpp (utsläpp som sker längs företagets eller produktens hela värdekedja, till exempel vid inköp av råvaror, transporter, avfallshantering och arbetspendling).

Kommunens och bolagens klimatbokslut

Här kan du ta del av kommunens och bolagens klimatbokslut:

Så här fungerar klimatbokslut med EMClänk till annan webbplats