Skip to main content

Starta en förening

Om du inte hittar en förening som passar dig, varför inte bilda en egen? Det är inte så svårt.

Hur går det till?

Det första steget mot en fungerande förening är att ni bildar en tillfällig styrelse (interimsstyrelse). Det gör man genom att ha ett nybildningsmöte (interim möte). Den här styrelsen fungerar fram till det första årsmötet då föreningen väljer sin ”riktiga” styrelse.

Interimsstyrelsen första uppgifter blir att:

 • Ge förslag på namn till föreningen
 • Utforma förslag till stadgar som fungerar som föreningens regler
 • Föreslå medlemsavgift
 • Föreslå styrelseledamöter
 • Kalla till det möte då föreningen bildas
 • Föreningen bildas

På det första mötet väljer ni styrelse. Ni beslutar också om föreningens namn, vilka stadgar som ska gälla och hur stor medlemsavgiften ska vara.

Stadgar

Varje förening måste ha skrivna riktlinjer för sitt arbete, vilka kallas för stadgar. Stadgarna är grunden i en ideell förening, där föreningens namn, ändamål, regler, syfte med mera beskrivs.

Styrelse

Vilka poster ingår i en styrelse?

 • Ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör

Styrelsen behöver utökas med fler styrelsemedlemmar som:

 • Vice ordförande
 • Ledamöter och suppleanter (= ersättare)

Revisorer (uppdrag som ska finns vid sidan av styrelsen)

Vad gör styrelsen?

Ordförande:

 • Leder föreningens möten
 • Ansvarar för planering av verksamheten
 • För föreningens talan utåt
 • Ser till att alla beslut genomförs
 • Godkänner alla räkningar

Kassör:

 • Ansvarar för föreningens ekonomi
 • Sköter in- och utbetalningar
 • Ansvarar för medlemsregister och medlemsavgifter
 • Sköter föreningens försäkringsfrågor

Sekreterare:

 • Skriver föreningens protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post

Vice ordförande:

 • När inte ordinarie ordförande inte är närvarande tar vice ordförande över

Ledamöter och suppleanter

 • Ledamöterna representerar föreningens medlemmar styrelsen och har rösträtt
 • Suppleanter tar en ledamots plats när den inte kan vara med

Revisor

När föreningen väljer styrelse, ska det samtidigt utses två revisorer. Revisorerna kan vara ideella men det är då viktigt att de inte har någon annan nyckelposition i föreningen. Revisorernas uppgift är att hålla ett vaksamt öga på verksamheten, styrelsen och resten av föreningen. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens:

 • Ekonomi
 • Verksamhet
 • Korrespondens
 • Protokoll

När allt är genomgånget ska revisorerna skriva en revisionsberättelse som redovisas på årsmötet. I revisionsberättelsen beskrivs hur arbetet utförts och om det finns några anmärkningar. Här läggs också förslag om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen omfattar. Revisorerna företräder föreningen och är ansvariga inför denna.

Juridisk person

En förening ses som en juridisk person när den har organisationsnummer.

En juridisk person:

 • Kan äga saker
 • Kan teckna avtal
 • Kan vara arbetsgivare
 • Kan vara part inför myndighet
 • Är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs

Eftersom en förening är en juridisk person men inte ”fysisk person”, ska någon i föreningen utses av styrelsen till firmatecknare. Den eller de personerna har rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn.

Organisationsnummer

Organisationsnummer är en organisations ”personnummer”. För att kunna registrera en förening hos oss på kommunen behöver föreningen ansöka hos skatteverket om ett organisationsnummer.