Skip to main content

LEVA Halland – lokalt engagemang för vatten

Som lantbrukare och markägare i Falkenberg och Varbergs kommuner kan du få rådgivning och stöd för att minska problem med näringsläckage och övergödning på gårdsnivå och tillsammans med andra markägare se helheten i avrinningsområdet.

På den här sidan kan du läsa om hur vi arbetar och vad du som lantbrukare och markägare kan få hälp med.

Kostnadsfri rådgivning

Kontakta vår åtgärdssamordnare för ett gårdsbesök. Rådgivningen är kostnadsfri och fokuserar på minskad övergödning. Vi kartlägger förutsättningarna på just din gård och ger förslag på åtgärder som hjälper dig behålla näringen i jorden och agera vattensmart i din verksamhet. Vid behov anlitas experter för utredningar och utformning av vattenvårdsåtgärder.

Aktiviteter

Vill du lära dig mer om övergödning och vilka åtgärder vi kan genomföra för bättre vattenkvalitet, då kan du delta på de föreläsningar, vattendragsvandringar, studiebesök med mera som arrangeras inom projektet. Kolla in vår gemensamma Facebook-sida där aktiviteter läggs ut. 

Om LEVA-projektet

I vårt projekt LEVA Lokalt engagemang för vatten, vill vi genom dialog underlätta för markägare att göra bra miljöåtgärder. Sedan 2019 har Falkenbergs kommun haft åtgärdssamordnare som arbetar med att inspirera, involvera och stötta markägare och lokala aktörer i det frivilliga åtgärdsarbetet för minskad övergödning. Åtgärdssamordnaren hjälper till att överbrygga hinder och stötta markägare i processen från idé till genomförande och det kan till exempel handla om att hjälpa till med att söka bidrag och tillstånd för att anlägga en våtmark.

LEVA-Halland

Projektets övergripande namn är LEVA-Halland, och är uppdelat i ett projekt som drivs av Falkenbergs kommun med Lina Floer som åtgärdssamordnare och ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet Halland med Harald Lagerstedt, Kalle Ström Töttrup och Lea Schneider som åtgärdssamordnare.

I Falkenbergs kommuns LEVA-projektet ingår främst följande avrinningsområden: Törlan, Uttran/Tvååkerskanal, Ramsjökanal, Vinån, Sannarpsån, delavrinningsområden som ligger nära Ätrans huvudfåra och samt Falkenbergsdelarna av Suseån.

Vad vi arbetar med

Vi kan ordna möten, göra vattendragsvandringar, titta på goda exempel på vattenvårdsåtgärder, söka tillstånd för att göra åtgärderna och hjälpa lantbrukare att söka medel för att finansiera dom.
Åtgärdssamordnaren samarbetar med vattenråden och stöttar bland annat TURs vattenråd och den lokala vattenvårdsföreningen Sannarpsån ekonomisk förening att genomföra åtgärder.

Om satsningen

Ambitionen med rådgivningsinsatsen är att sprida kunskap och tillsammans med markägare och lantbrukare komma överens om åtgärder för att minska näringsläckage till sjöar, vattendrag och kust och därmed bidra till friskare vatten och en hållbar livsmedelskedja. LEVA-satsningen drivs nationellt av Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och vattenmyndigheterna. I Halland drivs den med hjälp av LOVA-bidrag med medfinansiering från kustkommunerna.

Kartläggningar och åtgärdsprogram

Genom projektet har flera provtagningar gjorts och kartläggningar över möjliga vattenvårdsåtgärder och åtgärdsprogram tagits fram. Du hittar dessa på vattenrådens webbplatser:

www.tursvattenrad.selänk till annan webbplats (se under rapporter)

www.atransvattenrad.selänk till annan webbplats (se under projekt)

www.suseansvattenrad.selänk till annan webbplats (se under aktiviteter/rapporter och utredningar)

Fosforläckage

Kartverktyget visar vart det är störst risk för transport av fosfor från åkermark till öppet vatten genom ytavrinning och vattenerosion ”fosforläckage”. Kartan är en teoretiskt framtagen karta och den tar hänsyn till marklutning, jordarts- och nederbördsförhållanden.

Du hittar kartan här. När du kommer in på kartan klickar du på symbolen som ser ut som 3 blad i det övre högra hörnet. Sedan markerar du Riskområde fosforläckage från åkermark.

Svackor och våtmarkslägen

Det finns en kartläggning av svackor i landskapet, där det finns naturliga förutsättningar för våtmarker. Underlaget har tagits fram av Naturcentrum under 2018-2020 inom ramen för Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens LONA-projekt ”Planeringsunderlag bra våtmarkslägen”. Kartan kan vara en hjälp för markägare, användas för att rikta rådgivningsinsatser och förhoppningsvis inspirera till att våtmarker anläggs på kostnadseffektiva lägen. Det är markägaren själv som genomför åtgärder, om hen vill. Även om inte markägare är intresserade nu, så finns läget kvar i kartan ifall det skulle bli intressant i framtiden.

Karläggningen hittar du i vår webbkarta.länk till annan webbplats När du kommer in på kartan klickar du på symbolen som ser ut som 3 lager. Sedan markerar du ”Miljö" och sen "svackor – våtmarkslägen”. När du klickar på en utpekad svacka i kartan får du mer information om läget.

Kontakt

Åtgärdssamordnare

Lina Floer
0766–97 24 48
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.