Skip to main content

Tröingeskolan

Tröingeskolan blir en F9-skola och är Falkenbergs kommuns största investeringsprojekt någonsin. Vi bygger skolan för att ge en upplevelse av den lilla skolan i skolan, med flexibla och inspirerande lärmiljöer som ger goda undervisningsmöjligheter.

Tröingeskolan blir en viktig nyckel för att skapa en hållbar skola för ett Falkenberg som växer. Skolan blir en F-9 skola med fyra klasser per årskurs.

Två av Tröingeskolans huskroppar i tegel och mycket glas, med grönska och människor.
Skissbild av Tröingeskolans ingång, med stora glaspartier och tegelfasad, träd och människor. visar en skolbyggnad.

Skisserna av Tröingeskolan är framtagna av MadeUp och Norconsult.

Den lilla skolan i skolan

Varje stadie får en egen ingång och egen del inne i skolan. Skolan får också två matsalar. En matsal för barn i årskurs F-3 och en matsal för elever i årskurs 4-9. Även skolgården blir uppdelad för att passa barn i olika åldrar. Det här gör att varje stadie blir som en liten skola i skolan.

En skola grundad i nyfikenhet och lärande

Skolan ska ge alla elever goda förutsättningar att lära sig. Med varierande och flexibla lärmiljöer möter vi elevers olika behov. Det ger också möjlighet att bedriva en inkluderande undervisning där elever samarbetar och lär sig av varandra. Skolan får därför klassrum med tillhörande grupprum men även större torgytor.

Välplanerad skola ger goda undervisningsmöjligheter

Vi vill skapa inspirerande lärmiljöer som väcker elevernas nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Dessutom ska de vara flexibla för att vi ska kunna anpassa lokalerna för olika typer av undervisning

Flexibla lokaler för en anpassad undervisning

Viss undervisning funkar bäst i stor grupp, annan i mindre och ibland behöver eleverna jobba på egen hand. För att kunna anpassa undervisningen och möta alla behov har skolan flera mindre grupprum och de större klassrummen går att dela upp och möblera om.

Torgytor för samarbete, skapande och fritids

Varje årskurs får en egen torgyta. Det är en öppen yta som går att använda till mycket. Här kan eleverna ha undervisning med praktiska moment, grupparbeten eller jobba tillsammans med elever från andra klasser i samma årskurs. För de yngre åldrarna blir torget en del av fritids. Högstadieeleverna får också tillgång till torgytor och även ett elevcafé.

Specialsalar

Skolan får olika specialsalar för slöjd, hem- och konsumentkunskap, bild, musik och naturorienterande ämnen med tillhörande laborationssal. Allt under ett och tak som övrig undervisning.

Idrottshall

Det blir en stor idrottshall med två idrottssalar, en fullstor och mindre. Den fullstora går även att dela upp i två delar. Utöver dessa båda salar byggs en aktivitetssal. Intill den fullstora salen blir en sal anpassad för gymnastik. Omklädningsrummen kommer att vara dimensionerade för 15-20 elever och ha fem duschar vardera med möjlighet till dusch i separat bås.

Bibliotek

Skolbibliotek kommer att finnas centralt placerat på plan 2 i anslutning till den del där F-3-eleverna går.

Skissbild av Tröingeskolans idrottshall samt träd och människor.

Skiss av idrottshallen. Fratagen av MadeUp och Norconsult.

Den lilla skolan i skolan skapar trygghet och tillhörighet

Även om skolan kommer att ha plats för många elever i olika åldrar så är en grundtanke att skolan även ska kunna upplevas som liten.

Varje stadie får en egen ingång

Skolan ska ha olika entréer för eleverna. De som går i F-klass och upp till årskurs 3 får egna ingångar. Samma upplägg gäller för eleverna i årskurs 4-6. De äldre eleverna i högstadiets årskurser använder skolans huvudentré. Under skoldagen är eleverna i ”sina” delar av skolan.

Hemvist ger hemkänsla

För att skapa hemkänsla och gemenskap kommer det finnas hemvister med plats för fyra klasser per hemvist. Detta gäller upp till årskurs 6. Här finns det bland annat kapprum, ett torg, grupprum och undervisningssalar. Hemvisten är där eleverna spenderar mest tid under skoldagen.

Egen matsal för de yngsta barnen

För att skapa en lugn matmiljö för eleverna får skolan två matsalar. En matsal för barnen som går i årskurs F-3. Den andra matsalen är för årskurs 4-9. Matsalen för årskurserna F-3 kommer att ligga i anslutning till hemvisterna för F-3 vilket gör att de yngsta eleverna inte behöver gå igenom de allmänna utrymmena.

Fritids i skolans lokaler

I skolans lokaler kommer även fritidsverksamhet att finnas. Både Lill-fritids (för de yngre eleverna) och Stor-fritids (för de lite äldre eleverna) kommer att ligga i närheten av de skolytor som dessa elever är i under dagen.

Trygg och lekfull utemiljö som inspirerar till lärande

Skolgården ska bjuda in till både lek och lärande och vara en trygg miljö för alla elever.

Sektionsindelat för de olika årskurserna

För att alla elever ska känna att de har sin del på skolgården är den indelad i sektioner. Inte med staket eller andra fysiska barriärer men genom trädplanteringar och områden som riktar sig till elever i olika åldrar. En del har aktiviteter som passar de yngre eleverna bättre. Här finns det till exempel gungor och klätterställningar. I en annan del är det mer fokus på idrott, till exempel fotboll. Sen finns det delar som påminner mer om en park.

Lek och lärande utomhus

Varje sektion i utemiljön är i sin tur indelad i tre områden.

  1. Den nära delen. I ytan som är närmast skolbyggnaden finns ofta närhet till personal och verksamhet som behöver vuxenstöd såsom odling, vattenlek och skapande.
  2. Den lekfulla och fartfyllda delen. Här är det aktiviteter och full fart på rasterna.
  3. Längst bort från byggnaden finns ett område som karaktäriseras av en parkliknande miljö med mycket träd och växter. Här passar det utmärkt att ha en del av undervisningen i naturvetenskapliga ämne som till exempel teknik och biologi.

Följ med på rundtur i Tröingeskolan

Är du nyfiken på hur skolan ser ut nu, mitt i byggandet? Kolla då in filmen Tröingeskolan Rundtur från december 2023 (7 minuter, Vimeo).

Säker väg till skolan och framtida planer

Vi bygger skolan i den nya stadsdelen Tröingedal som växer fram under de kommande åren. Därför tittar vi också på trafikmiljön i området.

Nya cykelvägar

För att eleverna ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt planerar vi flera nya gång- och cykelvägar i området. De nya cykelvägarna ska bindas samman med cykelvägarna i Tröingeberg.

Cykeltunnel under gamla E6

För att det ska vara enkelt att cykla till och från skolan från Fajans planerar vi för en ny cykeltunnel under gamla E6, väg 767.

Vi bygger om för säkrare trafik

Vi ändrar Hällinge Ringväg från dagens breda och raka väg till en mer slingrande väg. Det här gör att hastigheterna kan hållas nere. Eftersom det kommer röra sig fler människor i området planerar vi också att göra om trafikplatsen kring Tröingeberg. Planen är att göra en ny cirkulationsplats på Lasarettsvägen med anslutning mot väg 767 och Hällinge ringväg.

Ytor för hämtning och lämning

En del i att bygga en ny skola är att titta på hur elever och vårdnadshavare enkelt kan ta sig till och från skolan. Vi lägger stor vikt vid att det ska vara enkelt och säkert att ta sig till skolan med cykel. Skolan kommer att ha ytor där man kan lämna elever med bil och där skolbussar kan stanna till.

Skolan blir vänd från nuvarande bostadsområde

Mellan dagens bostadsområden och den nya skolan blir det ett mindre grönområde med träd samt cykelbana och väg. Vi utformar skolområdet så att skolbyggnaderna ramar in skolgården. På så sätt blir skolbyggnaderna ett ljudskydd som håller nere ljudet från skolgården mot dagens bostäder i närheten.

Vägen hit och framåt

Planerna på en ny skola i Falkenberg har funnits i flera år. För att den nya skolan ska bli så bra som möjligt har vi gjort ett grundligt arbete. Byggnationen av skolan kommer att starta under januari 2023. Upphandlad entreprenör för byggnation av skolan och idrottshallen är Henrik Anderssons Byggnads AB.

Byggnationen ska enligt tidplanen vara klar under våren 2025 och om allt går som planerat öppnar skolan upp för sina första elever vid höstterminens start 2025.

Lärare och elever har fått tycka till

Förutom flera olika typer av studier och utredningar så har våra pedagoger, elever, fackliga representanter och olika experter fått tycka till om skolans utformning. Detta för att vi ska kunna bygga en skolbyggnad som i sin tur bygger på våra pedagogiska tankar.

Inspiration från andra skolor

En del i arbetet har varit att besöka andra skolor i landet. Dessa besök har gett oss inspiration och värdefull kunskap.

Vi bygger smart för ekonomisk och social hållbarhet

Falkenberg växer och fler barn och unga behöver skolundervisning. Att bygga en ny skola är en stor investering och därför har vi också frågat oss om det har funnits några bra alternativ.

Ingen renovering av Vinbergsskolan och Fajansskolan

Vi har tittat på om det är lönt att renovera Vinbergsskolan och Fajansskolan. Men tyvärr blir kostnaderna för en omfattande renovering av de båda skolorna allt för stor. Vinbergsskolan består av flera olika byggnader och det är därför svårt att få till smarta och effektiva lösningar som håller nere kostnaderna. Istället för att renovera både Vinbergsskolan och Fajansskolan investerar vi i en helhetslösning som också avlastar våra andra centrumnära högstadieskolor. Att samla resurser i en skola är både ekonomiskt och pedagogiskt smart samtidigt som många elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts på ett sätt som speglar vårt samhälle.

Fler unga falkenbergare

Falkenberg växer och vi bli fler som bor här, då måste vi planera för hur vi långsiktigt kan ge fler elever en utbildning av hög kvalitet i ändamålsenliga lokaler. Historiskt sett och i våra befolkningsprognoser växer Falkenberg mest i centrum och i centrumnära områden. Dessutom ligger Tröingeskolan i ett område som väntas växa de närmaste åren.

Utemiljön efter skoltid

I den nya stadsdelen där vi bygger skolan kommer det finnas lekplatser. Skolans utemiljö blir också en viktig del av leken i området. Ambitionen är att barn kan leka på skolgården även efter skoltid. Precis som vi tänker att skolans utemiljö även ska kunna användas efter skoltid så har vi samma tankar med delar av själva skolbyggnaden. Föreningslivet ska kunna dra nytt av idrottshallarna på skolområdet och studieförbund, föreningar och andra organisationer ska kunna använda delar av skolans lokaler till sin verksamhet.

Hållbar utformning av skolan och idrottshall

Vid utformningen av Tröingeskolan har hållbarhet beaktats Skolan byggs för dagens och framtidens undervisning med flexibla lokaler som kan ställas om över tid. Utformningen av skolan möjliggör även användning av skolans lokaler och utemiljö utanför skoltid.

Skolan och dess angöringar är utformade för att främja att elever tar sig till skolan med cykel. Det ska vara enkelt att cykla till och från skolan.

Samtliga val för material, som till exempel installationssystem, har gjort utifrån ett ekonomiskt, funktion- och miljömässigt perspektiv både för byggnationen men också under tiden som skolan är i drift.

Skolan kommer att byggas med miljövänligt tegel, stål, armering och betong. Skolans indrottshall utrustas med solceller, dagvatten tas om hand lokalt på skoltomten, gröna tak byggs och jordmassor från byggnationen återanvänds till utemiljön.

En hållbar skola för ett växande Falkenberg

För att skapa en hållbar skolorganisation för ett växande Falkenberg tog barn- och utbildningsnämnden under våren 2020 beslut om ny skolorganisation för kommunens grundskolor. Beslutet är fattat utifrån både pedagogiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv. Tröingeskolan är en viktig nyckel för att uppnå detta.

Beslut om ny skolorganisation

Tröingeskolans upptagningsområde – så blir det när skolan står klar

När Tröingeskolan är färdig ändrar vi skolornas upptagningsområden.

Vinbergsskolan

Vinbergsskolan avvecklas och de elever som då går i Vinbergsskolan börjar i Tröingeskolan.

Fajansskolan

Även Fajansskolan avvecklas när Tröingeskolan är klar. Då kommer en del av eleverna boendes i Fajansskolans upptagningsområde istället tillhöra Tröingeskolan. De elever som går på Fajansskolan när Tröingeskolan står klar följer med till Tröingeskolan. De elever som bor på Östra gärdet kommer att tillhöra Tångaskolans upptagningsområde.

Ljungbyskolan

Ljungbyskolan fortsätter att vara en F-6 skola. För de elever som ska börja årskurs 7 är Ljungbyskolans upptagningsområde idag uppdelat. I den södra delen av upptagningsområdet tillhör eleverna Tångaskolan. När Tröingeskolan står klar ska de eleverna istället gå på Tröingeskolan. Eleverna i år 7-9 i norra delen av Ljungbyskolans upptagningsområde tillhör Apelskolans upptagningsområde och ska även fortsättningsvis göra det.

Detaljplan

Parallellt med planeringen av skolan tog vi fram en  detaljplan för området.

Lägg till länk till detaljplan (laga kraft 2022)

Tröingedal – ny stadsdel i Falkenberg

Här bygger vi Tröingeskolan

Falkenberg Växer