Skip to main content

Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen och består av folkvalda politiker. Sammansättningen av nämndledamöterna speglar resultatet i det senaste kommunalvalet och utses av kommunfullmäktige.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och vilka ledamöter som ska ingå i nämnden. Varje nämnd ansvarar för de ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde.

I Falkenbergs kommun finns det totalt nio nämnder, inklusive kommunstyrelsen.

 • Kommunstyrelsen
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Bygglovsnämnden
 • Kultur-, fritids- och tekniknämnden
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
 • Servicenämnden
 • Socialnämnden
 • Valnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Det här gör nämnderna

 • ansvarar för den löpande verksamheten inom kommunen
 • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
 • genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det kommunala tjänstemän som sköter själva genomförandet av kommuners verksamheter, men de förtroendevalda politikerna har alltid det yttersta ansvaret.

De här sitter i nämnderna

Sammansättningen av nämndledamöterna speglar resultatet i det senaste kommunalvalet och utses av kommunfullmäktige. 

Alla partier som finns i kommunfullmäktige har representation i nämnderna. Nämndernas ledamöter är fritidspolitiker, det betyder att de har sina politiska uppdrag vid sidan av sin ordinarie sysselsättning.

Så här tar du del av besluten

Nämndernas och kommunstyrelsens sammanträden är inte öppna för allmänheten, men de beslut som tas blir offentliga när protokollen justerats. Dagordning och protokoll från nämndernas möten hittar du under respektive nämnd. Kommunfullmäktiges sammanträden är däremot alltid enligt lag öppna för allmänheten. 

Se alla nämnders protokoll