Skip to main content

Gräva och schakta

Ska du utföra gatuarbete eller andra arbeten på gata, gång- eller cykelbana? Då behöver du ansöka om grävtillstånd samt lämna in en trafikanordningsplan och en riskbedömning till Falkenbergs kommun eller Trafikverket. Detta för att säkerställa att det är säkert för de som arbetar på platsen och för dem som passerar den.

Du ska lämna trafikanordningsplanen – även kallad TA-plan – till väghållningsmyndigheten. För arbete på kommunala gator är det kommunen som ska ha planen och på allmänna vägar är det Trafikverket. För arbete på enskilda vägar ska du kontakta berörd vägförening.

E-tjänster

Trafikanordningsplanen ska innehålla

  • karta som visar var arbetet ska ske
  • ritning på de anordningar och vägmärken som ska användas och var
  • information om vilken typ av arbete som ska utföras, datum och tider för arbetets start och slut
  • namn på ansvariga personer
  • riskbedömning

OBS! En kopia på planen ska finnas på arbetsplatsen så att personalen kan se att utmärkningen stämmer med planen.

Ansök senast två veckor innan arbetet påbörjas

Du måste ansöka om trafikanordningsplan i god tid innan arbetet påbörjas, normalt två veckor. Vår handläggningstid är två veckor.

Ansök om grävtillstånd två veckor i förväg

För att få tillstånd att gräva behöver du ansöka om grävtillstånd för varje specifikt grävningstillfälle. Detta gör du hos Falkenbergs kommuns gatu- och trafikenhet minst två veckor i förväg. Vår handläggningstid är två veckor.

För att gräva i kommunal gatumark krävs även en godkänd trafikanordningsplan. Grävtillstånd på övriga vägar söker du hos respektive väghållare.

Regler och prislista för schakt i allmän mark

Om du ska gräva på allmän mark finns det ett antal regler som behöver följas, dessa är till för att minimera skadar på gatu- och parkanläggningar. Ska du gräva i närheten av träd ska en överenskommelse om lämpliga skyddsåtgärder och förbesiktning göras. Vid arbete i grönyta ska även parkenheten kontaktas på telefonnummer 0346-88 60 00.

I Falkenbergs kommun gäller det lokala regelverket Regler för schakt i allmän marklänk till annan webbplats samt de generella bestämmelserna i handboken Gatuarbete i tätort.

"Regler för schakt i allmän mark" gäller över de generella bestämmelserna

Notera att "Regler för schakt i allmän mark" gäller över de generella bestämmelserna. Detta innebär att om det står något i handböckerna som inte finns med i "Regler för schakt i allmän mark" så gäller inte det.

Falkenbergs kommun tar även ut för ökade underhållskostnader, det regleras i en separat a-prislista.

För varje schaktöppning i allmän plats utgår en ersättning för administration av 3 500 kr (exklusive moms).

I ovanstående ersättning ingår kostnader för:

  • Centraladministration
  • Förbesiktning av arbetsområdet
  • Kontroll under arbetet
  • Slutbesiktning av överyta
  • Garantibesiktning av överyta

Krav på den som utför vägarbetet

Den som utför grävarbetet ska ha den utbildning som krävs. Det är arbetsledaren eller arbetsgivarens representant som ansvarar för att samtlig personal på arbetsplatsen har nödvändig kompetens, vilket står i handboken Gatuarbete i tätortlänk till annan webbplats. Detta ska kunna styrkas på begäran.

Grävbestämmelser industrispår

Om du ska gräva i anslutning till industrispåret gäller särskilda grävbestämmelser. Här kan du läsa mer om Falkenbergs industrispår.