Skip to main content

Skolfam och Förfam – förebyggande insatser i skolan för familjehemsplacerade barn

Skolfam är en förebyggande insats för barn som är placerade i familjehem, och bygger på en nationell arbetsmodell som syftar till att höja familjehemsplacerade barns resultat i grundskolan. Skolfam har funnits i Falkenberg sedan 2014 och utökades nyligen med pilotprojektet Förfam där man provat att arbeta på liknande sätt med barn i förskolan.

– Syftet med Skolfam är att även familjehemsplacerade barn ska lyckas optimalt i skolan utifrån sina förutsättningar. Satsningen har gett ett väldigt gott resultat här i Falkenberg, berättar Marie Ströbeck, chef för enheten för barn, unga och familj.

Skolfam är en frivillig och förebyggande insats där socialtjänst, skola och familjehem samarbetar med fokus på att stärka barnets skolresultat. Skolfam-teamet består av psykolog, specialpedagog, barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare, som har ett nära samarbete med barnet, barnets skola och familjehemsföräldrarna.  

Skolfam-modellen togs fram 2005 efter att forskning visat att barn som blivit placerade i familjehem har en förhöjd risk att få sämre skolresultat, sämre fysisk och psykisk hälsa och ligger i riskzonen för ett framtida utanförskap.

– Det är en evidensbaserad metod och eftersom forskningen visar att familjehemsplacerade barn underpresterar i skolan, så är vi skyldiga att göra något åt det problemet. Vi vet också att den viktigaste skyddsfaktorn från ett liv i utanförskap är att lyckas i skolan, säger Marie Ströbeck.

Enligt resultaten från en enkätundersökning för läsåret 22/23 tycker både familjehemmen, de biologiska föräldrarna och skolan att samarbetet med Skolfam fungerar bra och att det har en positiv effekt på barnens skolgång. Ser man till barnens skolresultat så klarar eleverna i Skolfam i övervägande grad kunskapsmålen i samband med de nationella proven i årskurs 3, och eleverna i årskurs 6–9 har oftast betyg i samtliga ämnen.

Pilotprojektet Förfam

I den ursprungliga modellen för Skolfam inkluderar man barn först från och med grundskolan, men under år 2022 började Skolfam-teamet i Falkenberg även att arbeta enligt Skolfams metoder med familjehemsplacerade barn i förskolan som ett slags pilotprojekt.

– Förfam är ett sätt att utveckla arbetet med Skolfam och kunna börja ännu tidigare med det förebyggande arbetet redan i förskolan. Vi vet att tidig upptäckt av svårigheter och tidigt riktade insatser är mycket avgörande för om barnen sedan utvecklar några faktiska svårigheter i skolan. Kort sagt handlar det om att ge dessa barn rätt stöd i rätt tid, berättar Niels Töttrup, som är specialpedagog och en del av Skolfam-teamet.

En av anledningarna till satsningen på Förfam var vetskapen om att barnens social- och familjehemssekreterare ofta väldigt tidigt kan se signaler på om ett barns sociala eller språkliga förmågor utvecklas i en annan riktning än förväntat. Evelyn Palenryd är barnsekreterare i Falkenbergs kommun, och hon bekräftar att det kommer kunna göra stor nytta att kunna agera direkt på den kunskap hon och hennes kollegor har om barnets utveckling oavsett hur gammalt barnet är, och eventuellt koppla in Skolfam-teamet.

– Vi ser en stor potential i att inkludera barn redan i förskolan i Skolfam. Flera andra kommuner som är med i Skolfam har liknande tankar, men i Falkenberg är vi längst fram i utvecklingen av detta och att redan ha startat ett pilotprojekt, berättar Evelyn Palenryd.

Vill du läsa mer om Skolfam?

Skolfam startade som ett projekt i Helsingborg 2005 och utvärderades med goda resultat 2008. Sedan 2013 är Stiftelsen Allmänna Barnhuset nationell samordnare för Skolfam, och arbetet drivs i samverkan mellan utbildnings – och socialförvaltningarna i de kommuner som arbetar enligt modellen. Idag är 21 kommuner anslutna till Skolfam.

Du kan läsa mer om Skolfam på Stiftelsen Allmänna Barnhusets webbplats.