Skip to main content

Framtiden tillhör de resilienta

Att bygga resiliens blir alltmer centralt i en värld som präglas av snabba förändringar och återkommande störningar och kriser.

Förmågan att vara resilient – det vill säga motståndskraftig och anpassningsbar till förändring och motgångar – är en nyckelfaktor. Intresset för resiliens ökar vilket också speglar en insikt om att det är viktigt att kunna hantera och anpassa sig snabbt till nya utmaningar, oväntade störningar och kriser genom att tidigt identifiera möjligheter och hot.

Teknik bidrar till proaktivitet

Trenden innebär en rörelse bort från traditionella mer reaktiva metoder mot mer flexibla, agila strukturer och processer. Vi fokuserar i stället mer på proaktiv risk- och krishantering. Den har målet att förutse potentiella risker och sårbarheter, så att framtida kriser påverkar så lite som möjligt. Tekniska lösningar som avancerad dataanalys, artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) spelar en ökande roll i att bygga resiliens, med deras förmåga att förbättra övervakning, ge tidiga varningar och möjliggöra snabb respons.