Skip to main content

Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen

Kultur-, fritids- och teknik­förvaltningens verksamhet omfattar bygg och projekt, gata och trafik, park och kust, anläggning och bad, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd, kulturskola, bibliotek, museum och offentlig konst samt budget- och skuldrådgivning.

Förvaltningen är indelad i olika verksamhetsområden: bygg- och projekt, gata- och trafik samt kultur, fritid och ungdom.

Bygg och projekt

 • äger, förvaltar och utvecklar kommunens lokaler
 • tillhandahåller lokaler för kommunens förvaltningar
 • nybyggnation av kommunala lokaler, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, idrottshallar mm.
 • anläggningsprojekt från budgetarbetet till projektering, upphandling och projektledning.

Gata och trafik

 • trafiksäkerhetsfrågor
 • ny- och ombyggnad samt drift och underhåll av;
  • vägar där kommunen är väghållare
  • gång- och cykelvägar
  • gatubelysning
  • kommunala parkeringsplatser på allmän platsmark samt parkeringshuset Centrum
  • industrispåret

Kultur, fritid och ungdom

 • sporthallar, bollplaner och ungdomsgårdar
 • bibliotek, museer och kulturskola
 • arenorna Falkhallen, ishallen, Falkenbergs IP och Klitterbadet
 • stöd och bidrag till föreningar och organisationer.
 • kulturarrangemang och konstutställningar
 • kommunens laxfiske i Ätran
 • kommunens parker
 • grönområden, stränder och allmänna toaletter

Verksamheten bedrivs idag både i egen regi och på entreprenad.

Chef för kultur-, fritids- och teknikförvaltningen är Maria Sjödahl.

Politiska beslut fattas av kultur-, fritids- och tekniknämnden.

Vill du komma i kontakt med någon på förvaltningen hör du av dig till kontaktcenter.länk till annan webbplats