Skip to main content
I princip är alla handlingar som skickas till eller från kommunen offentliga – brev, e-post eller liknande. Det kallas för offentlighetsprincipen. Den innebär att vem som helst har rätt att läsa handlingar hos kommunen.

Man behöver inte tala om vem man är eller varför man vill läsa något. Det gäller även sånt som skickats mellan olika kommunala myndigheter.

Kommunen är skyldig att snabbt lämna ut begärda handlingar. Ibland kan kommunen besluta att sekretessbelägga vissa uppgifter. Det kan exempelvis handla om sådant som känsliga uppgifter om en enskild person.

Om man begär att få se viss information och inte får det har man rätt att överklaga beslutet. Kommunen ska då fatta ett skriftligt beslut och berätta hur man överklagar.

Om offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen skapar insyn och möjlighet till kontroll av hur politiker och tjänstemän i kommunen utför sina uppdrag. Genom denna insyn har du på så sätt möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Principen om allmänna handlingars offentlighet är skyddad i Tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. Rättigheterna i Tryckfrihetsförordningen har funnits sedan 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Webbdiariet inte tillgängligt

Vårt webbdiarium är inte tillgängligt på vår webbplats på grund av bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Vill du ta del av vad som finns i vårt diarium så kan du kontakta kontaktcenter, som lotsar dig vidare till rätt förvaltning.