Skip to main content

Risk- och sårbarhetsanalys

Inför varje ny mandatperiod ska alla Sveriges kommuner utföra en risk-och sårbarhetsanalys enligt lagen om extraordinära händelser.

Analysen ska innehålla en beskrivning av kommunen och dess geografiska område, hur analysen tagits fram, vilken samhällsviktig verksamhet som finns inom kommunen, kritiska beroenden hos kommunens samhällsviktiga verksamhet, vilka risker som finns inom kommunen, sårbarheter och brister inom kommunens krisberedskap samt ta fram åtgärdsförslag. När kommunens arbete med risk-och sårbarhetsanalysen är klar, skickas den till Länsstyrelsen i Halland.

Syftet med risk-och sårbarhetsanalysen är att minska sårbarheten för Falkenberg kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse. Risk-och sårbarhetsanalysen ligger sedan som grund till andra dokument som berör kommunens krishantering.

Risker i Falkenberg

I arbetet med kommunens risk-och sårbarhetsanalys har förvaltningarna och kommunala bolag analyserat händelser inom fem kategorier. De har fått bedöma hur dessa skulle påverka deras verksamheter. De fem kategorierna är:

  1. Naturolyckor
  2. Andra olyckor
  3. Sjukdomar
  4. Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
  5. Antagonistiska hot och social oro

Förvaltningarna och bolagen har även identifierat vilka verksamheter som är mest prioriterade och vilka system, tjänster med mera de i sin tur är beroende av för att fungera.

Detta samlat resulterar i förslag på åtgärder för att stärka kommunens förmåga att stå emot och hantera olika risker.

Naturolyckor

Inom kategorin naturolyckor ingår främst väderrelaterade händelser som till exempel snöoväder, stormar och översvämningar. Dessa händelser kan ge störningar i trafiken som leder till att personer inte kan transportera sig på vägarna inom kommunen, det kan leda till strömavbrott samt påverka vattenförsörjningen. Väderrelaterade händelser kan därför ha stor påverkan på kommunens verksamheter och dess invånare.

Andra olyckor

Med risker inom andra olyckor avses incidenter som uppkommer plötsligt, oavsiktligt och påverkar ett mindre geografiskt område som kräver räddningsinsatser. Olyckor som har analyserats är olyckor som påverkar trafik, miljö, samhällsviktiga verksamheter samt invånarnas hälsa och vård. Ett exempel är utsläpp av farliga ämnen som är både komplext och resurskrävande och som kan ha stor påverkan på miljö, trafik men främst invånarnas hälsa.

Sjukdomar

Olika sjukdomar eller smittor som drabbar en större del av Falkenbergs befolkning samtidigt skulle medföra stor påverkan på kommunens verksamheter. En konsekvens skulle vara att det blir ett stort personalbortfall hos kommunens verksamheter som skulle leda till en sämre kvalité på servicen till kommunens medborgare.

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem

Ett avbrott på kommunens tekniska infrastruktur och försörjningssystem som el-, vatten- och teleförsörjning skulle kunna medföra stor påverkan på kommunens verksamheter och därmed medföra risker för miljö och hälsa.

Antagonistiska hot och social oro

Kategorin omfattar avsiktliga händelser, illegala hot och beteenden i oönskade situationer som kan innebära att en extraordinär händelse uppstår. Antagonistiska hot och social oro innebär i förlängningen också ett hot mot demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri-och rättigheter. Exempel inom den här kategorin är terrorism och sabotage som utförs i syfte att skada vad samhället eller en målgrupp anser skyddsvärt och som ger politisk eller ekonomisk vinning.

Begreppsbeskrivning

Extraordinär händelse

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller region (SFS 2006:544, 1 kap 4§).

Krisberedskap

Krisberedskap är förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer (MSBFS 2015:5, 2§).

Samhällsviktig verksamhet

En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor:

  • Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
  • Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt (MSBFS 2015:5, 2§).

Kritiska beroenden

Kritiska beroenden är beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande verksamhet relativt omgående leder till funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en extraordinär händelse inträffar (MSBFS 2015:5, 2§).

Referenser

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskaplänk till annan webbplats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamlinglänk till annan webbplats