Skip to main content

Frågor och svar om förskolornas och skolornas ekonomi

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om ekonomin på barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamheter.

Varför blev det ett så stort underskott 2023?

Det stora underskottet under 2023 beror på flera faktorer som påverkade olika delar av verksamheten. För det första har kostnaderna per barn och elev ökat. Det beror delvis på att barnen tillbringade längre tid på förskolan, vilket naturligtvis ökar kostnaderna. Dessutom valde vissa gymnasieelever att gå i andra skolor än Falkenbergs gymnasieskola, vilket ökade kostnaderna eftersom de valde dyrare utbildningar än vad som var budgeterat. Under året steg även kostnaderna för skolskjutsar till följd av ökade drivmedelspriser, och inflationen påverkade priset på andra nödvändiga inköp.

Utöver dessa förklaringar har grundskoleenheterna inte fått balans i ekonomin under 2023. Mellan redovisningsåren 2022 och 2023 förändrades förutsättningarna eftersom statsbidragen som tidigare tilldelats enheterna minskade. Dessutom hade enheterna använt överskott från tidigare år för att hantera skulden som uppstått under pandemin. Till 2023 försvann dessa pengar och verksamheterna behövde anpassa sina kostnader till den tilldelade budgeten, vilket de inte fullt ut lyckades med.

Varför gör ni så stora nedskärningar inför höstterminen 2024?

Rektorerna, precis som andra chefer i kommunen, har uppdraget att hålla en balanserad budget. Vi förstår att förändringar som görs av rektorerna kan skapa oro. Orsaken till vad som kan kallas nedskärningar beror främst på att grundskolan sedan 2015/2016, då flyktingar började komma i större omfattning, och under Covid-tiden har varit beroende av betydande ekonomiska bidrag. Det inkluderar etableringspengar från Migrationsverket, Skolmiljarden och tidigare överskott från kommunen som har använts för att hantera de utmaningar som uppkommit under Covid-pandemin. Det har tillförts mycket pengar som nu inte längre finns tillgängliga. De flesta skolorna i kommunen har därför haft fler anställda än vad den kommunala budgeten klarar av, och nu måste rektorerna anpassa verksamheten så att den endast använder de kommunala medlen som har tilldelats av Barn- och utbildningsnämnden från Kommunfullmäktige.

Vad händer när våra verksamheter gör av med mer pengar än de har i budget?

Om de gör av med mer pengar än vad som finns i budget behöver vi först och främst se över hur det ska bli bättre. Men det som också sker är att fristående skolor erhåller ekonomisk kompensation från kommunen på grund av att vår utbildning har haft högre kostnader. Detta följer reglerna i skollagen, enligt det som kallas likabehandlingsprincipen, vilken innebär att fristående skolor får samma ekonomiska bidrag per elev som kommunala skolor får för sina elever.

Görs det kostnadsanpassningar på fler ställen i förvaltningen än i våra förskolor och skolor?

Ja, det gör det. Av de kostnadsanpassningar som gjorts har 11 miljoner påverkat barn- och elevpeng och 18 miljoner andra delar inom vår förvaltning.

Hur kommer barn och elever att påverkas av att det är ett tufft ekonomiskt läge?

Det kommer att se olika ut men det kan till exempel innebära lärarbyten för vissa elever när rektorerna gör om sin organisation. Det kan också innebära att studieresor och andra aktiviteter utanför skolan minskar i omfattning.

Kommer kvaliteten på förskolorna och i skolorna att bli sämre nu?

Vi är fast beslutna att säkerställa hög kvalitet i våra förskolor och skolor. Vårt uppdrag är att skapa en organisation som leder till att eleverna ska få bästa möjliga kvalitet på utbildningen. Alla elever ska enligt skollagen ”ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. Hur rektor väljer att organisera detta kan skilja sig från skola till skola, men målet är samma i alla våra skolor. Vi har stort förtroende för att rektorerna organiserar verksamheten på bästa möjliga sätt utifrån uppdraget, och vi kommer från förvaltningen aktivt att stödja dem i detta arbete.

Vad gör skolorna för att få ekonomin att gå ihop?

För skolor är förändringsprocessen långsam eftersom nästan alla utgifter är relaterade till personalkostnader och stora förändringar kan bara genomföras inför ett nytt läsår. Det betyder att skolorna hade högre kostnader än budget under hela våren 2023 och började minska dem till hösten samma år. Att göra alltför stora personalnedskärningar på hösten 2023 skulle ha resulterat i för få medarbetare under våren 2024. Därför sker anpassningen av personalstyrkan stegvis och fortsätter inför höstterminen 2024.

Kommer skolornas ekonomi bli bättre snart?

Kommunfullmäktige beslutade 26 mars 2024 att barn- och utbildningsförvaltningen inte behöver arbeta in underskottet som uppstod under 2023. Det var ett positivt besked då det innebär att vi inte behöver minska våra kostnader ännu mer. Huruvida det kommer att tillföras ytterligare pengar framöver är svårt att sia om. Det beror på hur politiker på riks- och kommunnivå väljer att prioritera i sina respektive budgetar.

Under hösten 2023 tog vi fram en handlingsplan för att minska kostnaderna och den visade sig vara framgångsrik. Resultatet för 2023 blev bättre än förväntat, och vi ser redan att de åtgärder vi satte in då har haft en positiv effekt på våra ekonomiska resultat för 2024. Under våren kommer skolorna fortsatt att ha ett underskott som hämtas hem under hösten och skolenheterna förväntas vara i balans vid årets slut. Vi arbetar hårt för att se till att våra skolor har de resurser de behöver för att erbjuda en bra utbildning för alla elever.

Det finns en risk att det känns rörigt och oroligt i våra verksamheter. Vad är vårt budskap till barnen och eleverna?

Vi stolta över att ha en betydande andel legitimerade, behöriga, skickliga och engagerade lärare och pedagoger i våra skolor och förskolor. Denna styrka sätter oss i en fördelaktig position jämfört med många andra kommuner när det gäller att erbjuda en högkvalitativ utbildning och omsorg till våra barn. Dessutom har vi en hög personaltäthet i våra verksamheter. Det betyder att även om vi upplever en minskning av antalet, kommer vi fortfarande att ha tillräckligt med personal för att skapa förutsättningar för en trygg och stöttande miljö för våra elever.

Vi är fast beslutna att fortsätta att erbjuda den bästa möjliga utbildningen för barnen och att arbeta hårt för att upprätthålla vår höga standard.