Skip to main content

Lämna synpunkter på förskola och skola

Om du har synpunkter eller klagomål på förskola eller skola som vi driver är det viktigt att dessa kommer fram till oss. Här får du information om hur du går tillväga och vem du ska vända dig till.

Lämna en synpunkt via kommunens webbformulär

Du kan lämna synpunkter via kommunens webbformulär. Du kan läsa mer och lämna en synpunkt via webbformuläret här

Om du har klagomål eller synpunkter

Har du klagomål eller en synpunkt på utbildningen i förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller vuxenutbildningen? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter.

Bra att veta om klagomålshanteringen:

  • Personal inom barn‐ och utbildningsförvaltningen ska se till att du får hjälp med att få kontakt med rätt person i organisationen.
  • Du ska få information om hur vi hanterar ditt klagomål eller din synpunkt och du ska få ett snabbt svar.
  • Barn‐ och utbildningsförvaltningen ska åtgärda eventuella brister så fort det går.
  • Det finns olika nivåer för vart du kan vända dig med klagomål eller synpunkter.

Nivåer för mottagande av klagomål eller synpunkter

1. Kontakta verksamheten

Rör ditt klagomål eller din synpunkt en skola eller förskola bör du i första hand vända dig till klassföreståndare, avdelningspersonal, expeditionspersonal eller annan personal som arbetar direkt med det område du har synpunkter på. Rör din synpunkt mer övergripande frågor - gå till punkt 3 nedanför.

2. Kontakta rektor

Om du inte tycker att du får hjälp av dem du frågat i första hand eller om du anser att problemet är allvarligt ska du lämna ditt klagomål eller din synpunkt till ansvarig rektor. Det kan du gärna göra skriftligt men via telefon går också bra. Kontaktuppgifter till rektor på finns på respektive förskolas och skolas sida här på webben. Du kan också skriva till rektor via kommunens webbformulär för synpunkter

3. Kontakta förvaltningens centrala kansli

Om du inte är nöjd med rektorns svar eller åtgärder kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningens centrala kansli. Om ditt klagomål eller din synpunkt rör övergripande frågor ska du också vända dig dit.

Du kan skicka ditt klagomål eller din synpunkt till barn- och utbildningsförvaltningen via kommunens webbformulär för synpunkter. Beskriv vilket klagomål eller vilken synpunkt du har och om du har ett förslag på åtgärder. Ange också om och med vilka personer i barn- och utbildningsförvaltningen du har haft kontakt med tidigare kring i frågan. Vi ser till att ditt klagomål eller din synpunkt vidarebefordras till rätt person.

Du kan också kontakta någon på det centrala kansliet via e-post eller telefon direkt eller via Kontaktcenter. Förvaltningen har sektorchefer som har övergripande ansvar för våra verksamhetsområden samt verksamhetschefer som är chefer för rektorerna. Dessa kan du kontakta om du är missnöjd med den hjälp du fått av rektor.

4. Kontakta förvaltningschef

Är du missnöjd med den hjälp du fått av verksamhetscheferna eller annan personal på förvaltningens centrala kansli ska du kontakta förvaltningschefen med ditt klagomål eller din synpunkt. Du kan komma i kontakt med förvaltningschefen via Kontaktcenter eller kommunens webbformulär för synpunkter.

5. Om du inte är nöjd med hanteringen - kontakta andra myndigheter

Om du inte anser att du fått ett tillfredsställande svar eller inte är nöjd med de åtgärder du önskar av barn- och utbildningsförvaltningen, eller om du anser att det finns allvarliga brister, så kan du vända dig till andra myndigheter utifrån vad din synpunkt eller ditt klagomål gäller. Det kan exempelvis vara Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd, Arbetsmiljöverket eller Diskrimineringsombudsmannen. Dessa myndigheter granskar att kommuner och enskilda huvudmän bedriver skola i enlighet med skollagen och andra lagar och författningar.

Om du har barn i fristående förskola eller skola

Om du har barn i en fristående förskola eller skola ska du vända dig dit med synpunkter och frågor. Fristående förskolor och skolor är sina egna huvudmän som har ansvaret för sin verksamhet.