Skip to main content

Skrea Lyckan

Planarbete pågår för området Skrea Lyckan i Skrea. Planområdet ligger drygt 4 km söder om Falkenberg centrum och avgränsas av Strandvägen i söder, Skrea Stationsväg i väster och skogsområden i norr och öster. 

Flygfoto över området Skrea Lyckan, där man ser havet.

Detaljplanen (Skrea 5:4 m fl) ska möjliggöra för ca 200 nya bostäder och en ny förskola. Idag omfattar området redan 13 befintliga bostadsfastigheter.

Skrea Lyckan är ute för markanvisningstävling

Nu har fem företag gått vidare i första delen i markanvisningstävlingen. Nu väntar startmöte, rundvisning på platsen och att ta emot gestaltningsförslag från företagen. Vinnaren utses i oktober. 

Så här ser förslaget ut på ett övergripande plan

Planområdet är ca 21 hektar stort och markägare är Falkenbergs kommun och privata fastighetsägare. Syftet är att möjliggöra för en blandning av nya bostäder; friliggande enbostadshus, rad- eller kedjehus, flerbostadshus samt en ny förskola. Inom planområdet kommer det även att finnas en lekplats och dagvattendammar.

Avsikten är att skydda de befintliga byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla och utforma nya byggnader med hänsyn. Planarbetet syftar även till att säkra tillgången till omgivande natur, befintliga landskapselement samt siktlinjen till havet.

Den nya bebyggelsen och dess höjdsättning ska anpassas till landskapet för att få en bebyggelse som stegvis klättrar ner i dalgången.

De kommunala småhustomterna kommer att släppas till den kommunala tomtkön.

Tomterna till flerbostadshusen och grupphusområdena med rad- eller kedjehus kommer att tilldelas genom markanvisning.

Anmälan till tomtkö

Tidplan

Detaljplanen är planerad att antas under 2024.

Vi höll samråd under 2017. Granskning skedde mellan 6 september till 4 oktober 2023. Då fick berörda parter och allmänheten möjlighet att lämna in skriftliga synpunkter på förslaget.

Nu håller vi på med granskningsutlåtande utifrån inkomna synpunkter och en förprojektering så att vi säkerställer att allt går att genomföra så som vi tänkt oss.

Här hittar du Skrea Lyckan

Falkenberg Växer