Skip to main content

Hantera och anmäl frånvaro för fristående skola

Fristående grundskolor och deras huvudmän har tillsammans med Falkenbergs kommun som hemkommun ett gemensamt ansvar för skolplikten för alla barn folkbokförda i Falkenberg. För en fristående skolas del innebär det att se till att alla elever verkligen går i skolan och får undervisning. All frånvaro från undervisningen är viktig att ta på allvar. 

Mer information om vad som gäller vid elevs frånvaro hittar du på Skolverkets webbplats

En fristående skolas ansvar när en skolpliktig elev har oroande frånvaro

  1. Utreda frånvaron (7 kap. 19 a § skollagen). Om en elev har upprepad eller längre frånvaro är rektorn skyldig att utreda frånvaron.
  2. Anmäla till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen). När en utredning har inletts ska rektorn anmäla detta till sin huvudman (styrelsen för skolan).
  3. Informera hemkommunen (7 kap. 22 § skollagen). Huvudmannen för skolan ska sedan lämna uppgift om elevens frånvaro till hemkommunen. Ofta är det dock den fristående skolan som informerar hemkommunen. Hemkommunen ska även informeras om en elev börjar eller slutar vid skolan.
  4. Orosanmälan (29 kap. 13 § skollagen som hänvisar till 14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Om skolan känner oro för att eleven kan fara illa kan det vara aktuellt att göra en anmälan till socialtjänsten.

Om eleven är försvunnen

I vissa fall är elever frånvarande under omständigheter som gör att skolan inte har kontakt med elev eller familj. I dessa fall är det inte alltid relevant med en utredning av frånvaron enligt skollagen. Detta kan exempelvis vara vid obeviljad ledighet och utlandsvistelser. Då ska skolan i stället utreda skolplikten och ta reda på var eleven befinner sig. Det finns ett särskilt anmälningsformulär för dessa situationer. Det är viktigt att göra anmälan till hemkommunen för att initiera ett ärende och få stöd i handläggningen. Anmälan ska göras för elever i grundskola och anpassad grundskola.

Varför ska hemkommunen informeras?

Anledningen till att elevens hemkommun ska informeras är att hemkommunen har ett utökat övergripande ansvar för skolplikten. Hemkommunen har följande ansvar och möjligheter.

  • Samordna insatser (7 kap. 21 § skollagen). Om det behövs för att eleven ska få undervisning ska hemkommunen samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.
  • Föreläggande, eventuellt förenat med vite (7 kap. 23 § skollagen). Om en skolpliktig elev inte går i skolan och detta beror på att elevens vårdnadshavare inte har tagit sitt ansvar, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter.
  • Statistik. Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer också alla inkomna anmälningar regelbundet så att barn- och utbildningsnämnden kan få en lägesbild av elevernas frånvaro och skolornas frånvarohantering.

Utlandsvistelser

Vid längre frånvaro, exempelvis vid utlandsvistelser ansvarar hemkommunen för att hantera elevens skolplikt.

Skolplikten kan hanteras på olika sätt:

  • Varaktig vistelse utomlands (7 kap. 2 § skollagen). Om en elev går i skola utomlands under längre tid än sex månader kan hemkommunen i vissa fall besluta att skolplikten upphör.
  • Skolgång i land där barnet har medborgarskap (7 kap. 2 § skollagen). Om ett barn har flera medborgarskap, det vill säga om eleven även är medborgare i något annat land än Sverige, gäller andra regler för skolplikt vid utlandsvistelse. Vårdnadshavaren har då rätt att själv välja i vilket av länderna ditt barn ska få sin utbildning. Barnet kan vara medborgare i Sverige och samtidigt gå i skolan i det andra landet som barnet har medborgarskap i.
  • Fullgöra skolplikten på annat sätt (24 kap. 23 § skollagen). Vid längre utlandsvistelser kan eleven gå i skola utomlands och fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta kan beviljas efter ansökan och under vissa speciella förutsättningar.

Gemensamt för punkterna ovan är att det är Falkenbergs kommun som hemkommun för de skolpliktiga eleverna som beslutar om förändringar kring skolplikten.