Skip to main content

Tröingedal – ny stadsdel i Falkenberg

Flygbild över Tröingedal en molnig dag.

Falkenberg växer och därför bygger vi en helt ny stadsdel som får namnet Tröingedal. Området ligger nedanför Tröingeberg och utmed väg 767. Förberedelserna för bygget är klara och vi börjar nu bygga den nya skolan och idrottshallen samt med att bygga nya vägar i området. Vi planerar också bland annat för mellan 210 och 410 nya bostäder, förskola och lokaler för olika verksamheter.

Vi blir fler i Falkenberg och för att möta efterfrågan på nya bostäder och kommunal service planerar vi för en helt ny stadsdel. Stadsdelen får namnet Tröingedal.

Nu bygger vi i området

Nu bygger vi den nya F–9-skolan och idrottshallen samt ny infrastruktur som innefattar ledningar, gator, gång- och cykelvägar, grönytor, vatten och avlopp, el, fiber och fjärrvärme i området. Arbetena pågår parallellt och sker i olika etapper. Det är också möjligt att flera etapper genomförs samtidigt.

Trafikinformation Tröingedal

Under tiden vi bygger kommer det vara störningar i trafiken runt Tröingeberg och Tröingedal. Håll dig uppdaterad med aktuell information om vägarbeten och andra störningar i Falkenbergs kommun. 

Trafik-och-driftmeddelanden

Vad som händer just nu och framåt i området

Vanliga frågor och svar om projektet Tröingedal

Här kan du hitta svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om Tröingedal. Om du inte hittar svaret på din fråga här nedanför kan du kontakta vårt kontaktcenter.

Kontakta kommunen

Vad kan påverka en tidplan?

För att ta fram en tillförlitlig tidsplan krävs att entreprenören beställt material och att leverantörer lämnat besked om leveransdatum. Med hänsyn till världsläget så kan vissa leveranser påverkas. Tidsplanen och arbetsmomenten anpassas därefter. Andra faktorer som kan påverka tidsplanen och framdriften är oförutsedda händelser, stora nederbördsmängder och kyla.

Vad ska man tänka på där det röjs eller är avspärrat?

Som privatperson får du inte gå in innanför avspärrningarna då det är ett arbetsområde och det kan finnas risk för faror som exempelvis fallrisker inne på själva bygget.

Varför bygger ni dammar?

När vi planerar och bygger nya områden i kommunen anlägger vi ofta dagvattendammar, mark och växtlighet som kan ta hand om och lagra dagvattnet. 

Dammarna hjälper till att avlasta dagvattenledningar, bäckar och sjöar genom att de tar hand om regnvattnet och mellanlagrar det i dammen samtidigt som risken för översvämningar och ledningsskador blir mindre. Dammar ska vara en naturlig del i den omgivande miljön och bidrar till grönska och ökad biologisk mångfald i området. 

En annan fördel är att dagvattnet fördröjs och renas i dammarna genom sedimentering och näringsupptag av växter innan det rinner vidare in i ledningsnätet, vilket minskar belastningen på våra vattendrag. 

Här kan du läsa mer om varför vi bygger dammar i Tröingedal

pdf VA-utredning av Tröingeskolan med kringliggande områden (8.75 MB)

Förslaget till detaljplan på ett övergripande plan

I videon får du en förklaring av detaljplanen över Tröingedal.

Plats för fler bostäder

Med den godkända detaljplanen kan det bli mellan 210 till 410 bostäder, varav cirka 60 i radhus och resterande i flerbostadshus. Detaljplanen säger att man får bygga två till fem våningar samt ett hus på sju våningar. Planen ger exploatörer möjligheten att bygga garage ovan eller under mark. Vad en exploatör väljer påverkar antalet bostäder.

Falkenbergs kommun planerar att sälja de kommunägda bostadskvarteren till exploatörer som får bebygga dessa. Områdena ut mot Hällinge ringväg blir det första området som vi markanvisar. Under 2023 räknar vi med att kunna berätta mer om den första etappen.

Plats för flera arbetsplatser

Planen gör det även möjligt att ha verksamhetslokaler som inte stör bostäderna, det kan till exempel vara kontor, hantverkare, vårdcentral och tandläkare. Vi placerar denna verksamhetsmark utmed väg 767. Området omfattar cirka 18 000 kvadratmeter och här kan nya arbetstillfällen skapas.

F–9-skola och idrottshall i området

I den nya stadsdelen bygger vi en ny F–9-skola, Tröingeskolan, och en ny idrottshall, Tröinge idrottshall, med inriktning mot gymnastik. Det är viktigt att skolan passar in i landskapet och det är en fråga som arkitekterna jobbar med. Fasaden som vetter mot Hällinge ringväg kommer att brytas av med olika vinklar. På så sätt blir bygganden mer levande. Vi planerar att bygga skolan i tre våningar, vilket förslaget till detaljplan möjliggör. Idrottshallen planerar vi att bygga i två våningsplan och kommer utrustas med solceller, vilket gör skolan och idrottshallen ännu mer hållbar ur ett miljöperspektiv.

Avståndet till de närmsta villorna på Tröingeberg blir närmare 70 meter. I området mellan skolan och villorna blir det grönområden på vardera sidan av Hällinge ringväg. Vi utformar också skolan så att lek sker på skolans baksida. Då hindrar skolbyggnaden ljud från skolgården att nå husen på Tröingeberg.

Vi kommer att starta arbetet på plats under första halvan av 2023. I samband med att Tröingeskolan öppnar så avvecklar vi Vinbergsskolan och Fajansskolan.

Trygga cykelvägar för barnen

För att barnen ska kunna ta sig till och från skolan på ett tryggt och säkert sätt planerar vi flera nya gång- och cykelvägar i området. Vi binder ihop dem med de nuvarande gång- och cykelvägarna i Tröingeberg. För att få en helhetssyn över gång- och cykelvägarna i området är förslaget i detaljplanen att kommunen tar över ansvaret för gång- och cykelvägarna i den nedre delen av Tröingeberg från olika lokala vägföreningar.

Viktig cykelväg mellan Sörbackavägen och Trollmarksvägen

En av de nya cykelvägarna som vi planerar går genom ett grönområde mellan Sörbackavägen och Trollmarksvägen. Cykelvägen är viktig för att barn ska kunna ta sig till Tröingeskolan på ett säkert sätt. Utan en ny cykelväg är risken stor att barnen väljer andra vägar och genvägar som inte är lika trafiksäkra. Området där vi planerar cykelvägen är mellan 18 och 20 meter brett. Avståndet mellan cykelvägen och tomterna på respektive sida av cykelvägen blir ungefär åtta meter.

Cykelväg till stationen och ny tunnel under gamla E6

Tröingedal ligger nära såväl centrum som tågstationen. För att göra det lättare att cykla till tågstationen möjliggör vi för en ny gång- och cykelväg längs Ätrastigen. För att det ska vara enkelt att cykla till centrum möjliggör vi också för en ny tunnel under väg 767. Tunneln blir också viktig för barn och unga som tar sig mellan den nya Tröingeskolan och Fajans.

Klimatsmart och lekvänligt

I planförslaget finns en ny park på 10 000 kvadratmeter. I parken kan en lekplats byggas enligt planförslaget. Området ligger söder om skolan och bostadskvarteren. Skolans lekmiljöer och eventuella idrottsmiljöer ska också kunna användas när skolan är stängd.

Norr om Hällinge ringväg planerar vi in ett naturområde som ska ta hand om vatten från såväl vanligt regn som kraftiga skyfall. Detta gynnar det nya området och delar av Tröingeberg.

Det är också bestämt att skolans lekmiljöer och eventuellt idrottsmiljöer ska kunna användas när skolan är stängd.

Promenadstråk runt vatten

Vid utformningen av dagvattendammar inom planområdet finns möjligheter att skapa mervärden för rekreation. Till exempel genom att anlägga promenadstråk och gångvägar i området runt den större dammen i den västra delen av området.

Trafikplats Tröingeberg behöver byggas om

Med fler bostäder och fler arbetsplatser i denna del av Falkenberg ökar också biltrafiken i området. För att det ska bli lättare att ta sig fram planerar vi två nya cirkulationsplatser. En på Lasarettsvägen med anslutning till Hällinge ringväg och en på Hällinge ringväg med anslutning mot väg 767. Det blir också möjligt att ta bort den nuvarande stopplikten ut mot väg 767 och ersätta den med nya påfartssträckor.

I Tröingedal ändrar vi Hällinge ringväg så att vägen får en mer slingrande dragning istället för dagens raka sträckning. Det här gör att hastigheterna kan hållas nere.

Trafikstörningar under byggtiden

Vi strävar efter att eventuell påverkan på trafik blir så liten som möjligt under arbetets gång. Det kommer att vara framkomligt under hela entreprenaden men med begränsad framkomlighet på vissa ställen. Eventuell tillfällig omledning av trafiken kan behövas vid vissa arbetsmoment. Transporter till och från arbetsplatsen förekommer och kan tillfälligt påverka trafiken.

Se aktuella trafikstörningar

På sidan Trafik- och driftmeddelanden hittar du aktuell information om vägarbeten och andra störningar som kan påverka dig som bor, verkar eller besöker Falkenbergs kommun.

Trafik-och-driftmeddelanden

Så ser tidsplanen ut

  • 2023, byggstart av skolan och idrottshallen. Bygget av skolan och idrottshallen pågår till våren 2025.
  • 2023, byggstart av infrastruktur. Beräknas vara klart sommaren 2024.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Tidsplan för utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar i Tröingedal

Preliminär byggtid för utbyggnad av ledningar, gator och gång- och cykelvägar i Tröingedal. Vi börjar bygga i område A och avslutar i område D. Arbetet sker i olika etapper. Det är också möjligt att flera etapper genomförs samtidigt.

  • Område A feb 2023 – nov 2023.
  • Område B aug 2023 – dec 2023.
  • Område C okt 2023 – juni 2024.
  • Område D aug 2023 – juni 2024.

Planteringar och grönytor

Vi påbörjar planteringar och grönytor under hösten 2024.

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Illustration över Tröingedal uppdelat i 4 områden, A till D.

Falkenberg Växer