Skip to main content

Bygga nära vatten

Det är endast i undantagsfall som du får lov att bygga nära vatten eftersom strandskydd gäller samtliga stränder vid hav, insjöar och vattendrag, oavsett storlek. För att få bygga där behöver du därför söka om strandskydds­dispens.

Strandskyddet skyddar djur och växtliv samt säkrar att alla har tillgång till strandområden genom allemansrätten.

Strandskyddet innebär att du inte får bygga, ändra en byggnad eller användningen av den, eller gräva om det hindrar allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt. Du får inte heller väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtlivet inom strandskyddat område.

Strandskyddet gäller 100-300 meter från strandkanten

Det generella strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten (fågelvägen) både in över land och ut i vattnet. Vid kusten och andra känsliga lägen är strandskyddet utökat upp till 300 meter (fågelvägen).

Detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område är strandskyddet oftast upphävt men det finns enstaka undantag där strandskyddet fortfarande gäller.

Strandskyddsdispens

För att få bygga nära vatten behöver du söka om strandskyddsdispens och få den prövad av bygglovsenheten i Falkenbergs kommun. Vi kan göra undantag från det generella strandskyddet om vissa villkor och särskilda skäl uppfylls. Då krävs det att du söker och får en dispens från strandskyddet.

Särskilda skäl för dispens

Något eller några av de sex särskilda skäl för dispens som finns i lagstiftningen (7 kap. 18 c § i miljöbalken) måste vara uppfyllda för att bygga i strandskyddat område. En dispens kan aldrig beviljas om det inte finns särskilda skäl.

  1. Platsen har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften till exempel som privat bebyggd tomt eller bebyggd industritomt.
  2. Platsen är väl avskild från stranden av en större väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  3. Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och den går inte att placera utanför området.Inga särskilda naturvärden finns på platsen.
  4. Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och det är inte möjligt att göra det utanför området.
  5. Platsen behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  6. Platsen behövs för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Ansöka om strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens genom att fylla i vår e-tjänst.

Prövning av ansökan

Bygglovsnämnden prövar ansökan efter samråd med kommunens ekolog. Vi prövar åtgärden, områdets betydelse i dag och i framtiden samt lagstiftningens villkor och särskilda skäl.

När bygglovsnämnden eventuellt beslutat om en dispens från strandskyddsreglerna skickas beslutet till länsstyrelsen som enligt lagen ska få möjlighet att överpröva nämndens beslut. Ett beslut om överprövning ska fattas av länsstyrelsen inom tre veckor från det att beslutet kommit till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut att upphäva eller godkänna kommunens beslut om dispens får överklagas hos mark-och miljödomstolen av den sökande eller sakägare enligt 16 kap 12-14 §§ miljöbalken.

Räkna med att hela processen att ansöka om strandskyddsdispens kan ta runt två månader sammanlagt.

Hämta mallar för kontrollplan – vid enklare ärenden

Tillsyn för att reglerna om strandskydd följs

Det är miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun som utövar tillsyn och kontrollerar att strandskyddsreglerna följs av invånare, näringsidkare och andra aktörer.