Skip to main content

Olovlig användning av kommunens mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet . Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Olovlig användning av mark kan till exempel vara uppställning av studsmattor, komposter eller pallkragar utanför den egna tomtgränsen.

Om kommunen upptäcker att mark annekteras kontaktas fastighetsägaren med en uppmaning att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas.

Vid de fall där olovliga anläggningar upptäcks och det inte finns någon uppenbar ägare kommer information att sättas upp på den aktuella platsen. Efter en viss tid informeras polisen och kommunen tar bort anläggningen. Anläggningen kommer att förvaras på en säker plats och äganderätten övergår till kommunen efter ca tre månader.