Skip to main content

Förhandsbesked

Du kan söka ett förhandsbesked om du vill veta om du ska gå vidare med att bygglovsansökan för din tomt. Förhandsbesked gäller för tomter både utanför och inom detaljplanelagt område.

När behöver jag ansöka om förhandsbesked?

Du kan behöva ansöka om förhandsbesked om du till exempel vill bygga nytt inom ett område som saknar detaljplan. Du ska alltid ansöka inför en ansökan om avstyckning av ytterligare en tomt hos lantmäterimyndigheten. För att få veta om det du önskar göra är möjligt eller inte på den valda platsen bör du alltså ansöka om ett förhandsbesked innan du går vidare med att lämna in en bygglovsansökan,

Om du köper en obebyggd fastighet utan ett beviljat positivt förhandsbesked riskerar du att äga en fastighet som inte får bebyggas. Vid försäljning kan säljaren ansöka om förhandsbesked före försäljningen för att eventuella köpare ska veta om den går att bebygga eller inte.

Vad kan jag få förhandsbesked för?

Du kan få förhandsbesked för alla bygglovspliktiga åtgärder både inom och utom detaljplanelagda områden. Du kan dock inte få förhandsbesked för en åtgärd som kräver marklov eller rivningslov.

Vad prövas i förhandsbesked?

Vid en ansökan om förhandsbesked gör bygglovsnämnden en lokaliseringsprövning, det vill säga vi undersöker om platsen är lämplig att bebygga genom att bland annat skicka remisser till olika remissinstanser. Åtgärden behöver också stämma överens med kommunens översiktsplan som är vägledande i bedömningen. Berörda grannar får också lämna synpunkter om åtgärden.

En avvägning mellan olika allmänna och enskilda intressen ska alltid göras. Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på landskapsbild och den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

Giltighetstiden

Ett positivt förhandsbesked är bindande i två år, vilket innebär att du har rätt att få ett bygglov beviljat om du ansöker om ett sådant inom två år. Placering och utformning ska då uppfylla både eventuella krav i förhandsbeskedet och de lagkrav som gäller vid nybyggnad.

Du måste lämna in en ansökan om bygglov inom två år, annars upphör beslutet att gälla.