Bygglovsbefriade åtgärder

Ibland behöver du inte ha bygglov för att bygga på din tomt. Här hittar du exempel på när du inte behöver bygglov samt exempel på när du inte behöver bygglov men där du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan byggstart.

Som boende i en- eller tvåbostadshus i Falkenberg har du rätt att utföra bygglovsbefriade åtgärder på dina fastigheter, men inte alla.

För fastigheter som är kulturhistoriskt värdefulla och vissa fastigheter i Gamla stan och på Herting krävs alltid bygglov.

Och vill du bygga på landsbygden kan andra regler gälla.

Exempel på bygglovsbefriande åtgärder

För följande exempel behöver du inget bygglov och du behöver inte heller göra en anmälan, förutsatt att du följer reglerna.

Plank, staket och murar

Ska du sätta upp ett vanligt staket eller en häck kring din villatomt behöver du inget bygglov. Du kan däremot behöva godkännande från din granne. Vill du däremot bygga en mur eller ett plank kring ditt hus behöver du som regel först söka om bygglov.

Höjd och konstruktionens genomsiktlighet är det som avgör om du behöver bygglov eller ej. Genomsiktligheten beror på hur tätt du sätter brädorna på ditt plank eller staket.

Du hittar mer information på sidan plank,staket och murar

Friggebod (förråd, växthus, lekstuga)

Har du ett en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov eller någon anmälan för att uppföra en eller flera fristående friggebodar på din tomt. Friggeboden ska placeras inom 25 meter från bostadshuset med mer än 4,5 meter till tomtgräns. För att bygga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen behöver du din grannes godkännande.

För att bygga friggebod inom strandskyddat område kan du läsa mer på Bygga nära vatten.

Tänk på att:

 • Den totala byggnadsarean av samtliga friggebodar från inte vara större än 15,0 kvadratmeter (räknas från fasadens ytterkant).
 • Friggeboden får högst ha en nockhöjd på 3,0 meter som räknas från markens medelnivå upp till nock.
 • En friggebod kan användas som förråd, växthus, lekstuga eller uthus men inte som bostad.

Skärmtak

Du kan bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter.

Uteplatser

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter.

Fasadändringar

Utanför detaljplanelagt område får du utan bygglov eller anmälan måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial så länge din fastighet inte har kulturhistoriskt värde. Är du osäker ta kontakt med Kontaktcenter.

Solceller och solfångare

På sidan takfönster, solceller och solfångare kan du läsa om vad som är bygglovbefriat och inte.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan och startbesked

För nedan exempel behöver du göra en anmälan och invänta ett beviljat startbesked innan du kan börja bygga.

Attefallshus (garage, förråd, växthus, komplementbostadshus)

En eller flera separata attefallsbyggnader kräver inte bygglov men det krävs en anmälan och ett beviljat startbesked innan du får börja bygga.

I anmälan ska det framgå tydligt om anmälan avser komplementbyggnad eller komplementbostadshus, hur byggnaden är tänkt att användas och i vilken omfattning (exempel permanentbostad eller fritidsbostad). Användningen påverkar vilka krav som ställs på bland annat tillgänglighet.

Tänk på att:

 • Anmälan och beviljat startbesked krävs innan du får börja bygga.
 • Byggnaden får vara maximalt 4 meter i nockhöjd.
 • Byggnaden ska placeras inom 25 meter från ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Byggnadsarean mäts från fasadens ytterkant och inte på grunden.
 • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Vid närmare placering krävs berörd grannes skriftliga godkännande, som ska skickas med vid anmälan. Godkännandet placeras med fördel på situationsplanen/kartan. Placering närmare än 4,5 meter till allmän platsmark (naturmark, parkmark eller gata) är inte möjlig. En sådan placering kräver istället en ansökan om bygglov.
 • Byggnaden ska placeras minst 30,0 meter från järnväg och får inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Attefallshus får inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Kommunalt vatten och avlopp i ditt Attefallshus
Om du planerar att dra in kommunalt vatten- och avlopp i byggnaden ska du anmäla det till Vatten och miljö i väst AB (Vivab). Läs mer och anmäl på Vivabs webbplatslänk till annan webbplats

Tillbyggnad på max 15 kvadratmeter

Det krävs inte bygglov men det krävs en anmälan för att få bygga en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus) på 15 kvadratmeter bruttoarea. Du kan välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. Du får endast bygga en tillbyggnad utan bygglov.

Tänk på att:

 • Byggnaden måste placeras 4,5 meter från tomtgräns, vid närmare placering krävs berörd grannes skriftliga godkännande. Denna ska skickas med vid en anmälan.
 • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden på det befintliga bostadshuset.
 • Anmälan och beviljat startbesked krävs innan man får börja bygga.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Det krävs inte bygglov men det krävs en anmälan för att få inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov, dock inte i ett tvåbostadshus eller komplementbostadshus. För att det ska vara bygglovsfritt får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden.

Tänk på att:

 • Anmälan och beviljat startbesked krävs innan du får börja bygga.

Högst två takkupor

Inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov men det krävs en anmälan för att få bygga högst två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Om huset redan har en takkupa får du bara bygga en till. Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen och maximal bredd på kupan ska därför rymmas mellan två takstolar. Takkupornas höjd får inte uppta mer än halva takfallet.

Du kan inte göra takkupor på ditt komplementbostadshus eller på någon annan fristående komplementbyggnad som garage eller gäststuga.

Tänk på att:

 • Anmälan och startbesked krävs för bygglovsbefriade takkupor i detaljplanelagt område och på bostadshus med kulturhistoriskt värde. Är du osäker ta kontakt med Kontaktcenter.
 • Du måste själv kontrollera att takkuporna du tänker bygga uppfyller krav på bygglovfrihet och att huset inte är en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Ändra konstruktion eller tekniska installationer

Ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation av eller ändring av tekniska installationer i byggnader. Detta kan till exempel vara stora ändringar som rör ventilation, vatten/avlopp och brandskydd.

Områden och fastigheter som alltid kräver bygglov

I vissa områden och på vissa fastigheter krävs det alltid bygglov för åtgärder som rör fasadändringar, installation av solceller, tillbyggnader och attefallsåtgärder. Dessa fastigheter omfattas antingen av en bevarande plan eller har ett stort kulturhistoriskt värde. Även utanför dessa områden behöver du oftast bygglov om du bor i en kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Gamla stan
Sjövisaren, Lästen, Yxan, Lastlyckan, Brännugnen, Slottshagen, Rian, Laxen, S:t Laurentius, Drejaren, Sliparen, Bjälken, Trekanten, Diagonalen, Valnöten, Lönnen, Gästgivaregården, Centralen, Bron, Kronan, Pokalen, Vitan, Svea, Apotekaren, Lejonet, Falken, Tullstugan, Kyrkan samt Prästgården.

Herting
Mälaren, Mältaren, Planterlyckan, Ryggåsen samt Tegelbacken.

Enskilda byggnader
Samtliga byggnader i Falkenbergs tätortsområde som värderats i klass A eller B som omnämns i inventeringen av Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 2006 i Halland (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats.

Alltid bygglov eller godkännande inom 4,5 meter från tomtgräns

Om byggnaden eller tillbyggnaden ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter mot gata eller allmän platsmark behöver du alltid söka om bygglov.

Godkännande från granne

Du kan placera byggnaden närmare än 4,5 meter från gränsen mot en granne om den grannen skriftligen godkänner placeringen. Om det är fler än en person som äger din grannfastighet måste alla ägarna skriva på.

Kontaktcenter
Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
311 80 Falkenberg
Telefon: 0346-88 60 00
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Öppettider Kontaktcenter
Måndag-torsdag 8-17
Fredag 8-15

Dag före röd dag eller afton 8-15