Skip to main content

Vilka handlingar finns?

Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett särskilt register, ett diarium. Detta är allmän offentlig handling och kan användas av dig för att leta reda på vilka andra handlingar som finns.

Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till kommunarkivet. Varje myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om vilka handlingar som skall sparas och hur länge. I myndighetens dokumenthanteringsplan kan man se vilka handlingar som finns, och hur de hanteras.

Alla beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunens olika nämnder är offentliga så snart protokollen justerats. Protokoll från sammanträdena hittar du under respektive nämnd på den här webbsidan. Där finns också kallelserna till kommande möten.

kommunarkivetslänk till annan webbplats sida finns även register till några av kommunens protokoll och kommunarkivets förteckningar över de handlingar som finns i arkivet. Kommunarkivet har även ett bildarkiv.