Skip to main content

Lagar och riktlinjer

Det finns flera lagar och riktlinjer som reglerar stödet till dig som lever med en funktionsnedsättning. Här kan du läsa om de viktigaste.

Det finns två olika typer av lagar som regioner och kommuner arbetar efter:

 • Ramlag som beskriver inriktning och mål. Den reglerar inga detaljer.
 • Rättighetslag som innebär att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol.

Kommunallagen

Kommunallagen är en av de viktigaste lagarna för kommunen. Det är en ramlag som talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när politikerna fattar beslut. Kommunen ansvarar bland annat för:

 • skola
 • barnomsorg
 • social service
 • miljö- och hälsoskyddsfrågor
 • planläggning för bostäder

Här kan du läsa mer om kommunallagen (riksdagen.se)länk till annan webbplats

Socialtjänstlagen – SoL

gäller för alla medborgare i Sverige och är en ramlag. Den anger både kommunens skyldigheter och varje persons rättigheter. SoL är grunden för socialtjänstens verksamheter. Det är kommunens socialnämnd som har ansvaret.

Här kan du läsa mer om socialtjänstlagen (riksdagen.se)länk till annan webbplats

Lex Sarah

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen. Alla som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område måste rapportera missförhållanden. Risk för missförhållanden måste också rapporteras. Ett missförhållande kan exempelvis vara att den enskilde inte får den insats som den har rätt till eller att personal inte arbetar så som är bestämt.

Här kan du läsa mer om Lex Sarah (1177.se)länk till annan webbplats

Lagen och stöd och särskild service – LSS

LSS gäller för dig som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller under mycket lång tid.

Vem kan söka stöd?

Du som tillhör en personkrets kan söka insatser från LSS. En personkrets är en grupp personer med samma eller liknande funktionsnedsättning.

De som kan söka insatser från LSS är:

 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer som i vuxen ålder har fått en betydande hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom.
 3. Personer med andra funktionsnedsättningar som medför stora svårigheter i livet.

Svårigheterna får inte bero på problem som kommer med hög ålder. Inom LSS finns tio olika insatser som kan ge dig stöd och hjälp i vardagen. Det är alltid en handläggare eller socialsekreterare som avgör om du har rätt till insatser från LSS.

Här kan du läsa mer om stöd för personer med funktionsnedsättning

Hälso- och sjukvårdslagen – HSL

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut.

Den anger också vad till exempel vårdcentraler och sjukhus, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda dig som patient. Bland annat:

 • behandling
 • rehabilitering
 • habilitering

Här kan du läsa mer om hälso- och sjukvårdslagen (riksdagen.se)länk till annan webbplats

Patientsäkerhetslagen

Patientsäkerhetslagen är en ramlag. Den reglerar det som regioner, kommunen eller annan vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienterna. Lagen innehåller bland annat bestämmelser, riktlinjer om vem som har ansvar. Målet är att vi ska ha en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och tandvården.

Det innebär att:

 • Du inte ska skadas när du får vård.
 • Du ska får den vård du behöver.

Här kan du läsa mer om patientsäkerhetslagen (riksdagen.se)länk till annan webbplats

Lex Maria

Lex Maria är en bestämmelse i Patientsäkerhetslagen. Den innebär att en vårdgivare har skyldighet att anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av en allvarlig skada eller sjukdom. Risk för skada eller sjukdom måste också anmälas.

Här kan du läsa mer om Lex Maria (1177.se)länk till annan webbplats