Skip to main content

Samtalet om kommunernas roll i välfärden

En central trend är det ökade fokuset på kärnuppdraget. Det innebär att kommunerna måste prioritera och fokusera på sina huvuduppgifter. Samtidigt möter kommunerna utmaningen att ge service av hög kvalitet till alla invånare.

Ökade förväntningar på snabb och effektiv service skapar ett glapp där kommunerna behöver anpassa sig för att möta de moderna invånarnas krav. Kommunerna står inför fler och mer komplexa uppdrag samtidigt som deras resurser, både personella och ekonomiska, minskar. Demografiska förändringar och förändringar i samhällsstrukturerna kräver att kommunerna är flexibla så att välfärdstjänsterna är relevanta och effektiva för invånarna.

Mer detaljerad styrning

I dagens samhällsdebatt diskuteras ofta det kommunala självstyret som ett problem som behöver lösas genom ökad statlig styrning. Men styrningen har blivit alltmer detaljerad och omfattande under flera decennier, vilket har haft en rad negativa konsekvenser.

Många önskemål

Undersökningar visar att individualiseringen ökar i Sverige och att välfärdssystemet har bidragit till detta. Det leder i sin tur till högre krav och förväntningar från invånarna. Det kan vara önskemål om valfrihet, snabbhet och individuell service.

Tillsammansarbete

Det ökar också behovet av transparens och insyn i offentliga verksamheter. Det kräver förändringar i hur kommuner och regioner arbetar – vissa saker behöver göras tillsammans med invånarna istället för att bara göras för invånarna.


Hur påverkar det oss i Falkenberg?  

En porträttbild på Martina Lund. Hon ler lite.

Martina Lund, biträdande socialchef, märker av trenden på flera sätt.

– Troligen kommer den nya socialtjänstlagen träda i kraft 1 juli 2025. I den förväntar vi oss att staten kommer att styra mer mot bland annat förebyggande insatser. Ofta sker det med hjälp av satsningar och riktade statsbidrag. Det är viktiga områden – men riktade statsbidrag riskerar att skapa kortsiktiga lösningar och öka administrationen för oss.

Digitalisering påverkar socialtjänsten

Hon ser att digitaliseringen i samhället i stort påverkar mycket inom socialtjänstens område, allt från elektroniska nycklar till hjälp med medicinering och mobil informationshantering.
– Att nyttja digitaliseringen är avgörande för att behålla god kvalitet när vi kommer få fler äldre och färre personer i arbetsför ålder. Vi vill använda teknik där det går och är lämpligt.

Öka självbestämmandet

Hon tror också att tekniken kan också öka våra invånares självbestämmande och underlätta vardagen, när man till exempel kan beställa hem läkemedel och mat.

– Där behöver vi jobba med att stötta, underlätta och trygga så att människor kan göra så mycket som möjligt själva. Vi vill ha teknik där den gör nytta. Vi vill ge människor större frihet genom att stötta dem så att de kan klara mycket själva. Det gör att vi kan lägga kraft och resurser där förmågan saknas på grund av till exempel sjukdom. De äldre vi möter i dag har väldigt olika behov av hjälp – vissa klarar sig nästan själva väldigt långt upp i åren, medan andra har vårdbehov i olika grad under lång tid.