Skip to main content

Glommens hamns framtid

I Glommens hamn ska det i framtiden finnas plats för såväl besöksnäring som fiskeverksamhet. Det bestämdes i ett planprogram som antogs våren 2016. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för hamnområdet så att nya idéer kan bli verklighet.

Viktig plats i Glommen

Glommens hamn är en tydlig samlingspunkt för såväl boende som besökare i Glommen. Under senare år har hamnens betydelse som renodlad fiskehamn minskat. Därför har kommunstyrelsen gett samhällsplaneringsavdelningen i uppdrag att se över hur detaljplanen för hamnområdet kan utvecklas. Detaljplanen ska ge möjligheter till en mer flexibel användning av hamnområdet för att kunna förverkliga idéer som tidigare inte har varit möjliga.

Fiske och besöksnäring i kombination

Planprogrammet som antogs våren 2016 anger de stora dragen för den framtida utvecklingen av Glommens hamnområde. Planprogrammet slår fast att det fortsatta detaljplanearbetet ska ha fokus på besöksnäring och fiskeverksamhet. Fiskenäringen är fortfarande en viktig del av hamnen och Glommens kulturarv. Samtidigt finns det potential att utveckla besöksnäringen i hamnen vars läge gör den populär för fritidsbåtar som reser utmed västkusten.

Detaljplanesamråd har genomförts och arbete pågår inför granskning

Under sommaren 2021 hade vi samråd för detaljplanen. Länsstyrelsen framförde bland annat synpunkter om ökande översvämningsrisker på grund av stigande havsnivåer till följd av klimatförändringarna.  Länsstyrelsen framförde även att det behöver upprättas en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen.

Det kom också in ett stort antal yttranden från både privatpersoner och olika organisationer. Vi jobbar nu med att utreda bland annat översvämningsriskerna och hur planförslaget ska bearbetas inför nästa utställning, granskningen, som vi planerar att genomföra under 2024.

Här hittar du Glommens hamn

Falkenberg Växer