Skip to main content

Kommunalt partnerskap med Sydafrika

Från oktober 2023 och tre år framåt har Falkenbergs kommun ett kommunalt partnerskap med Sundays River Valley Municipality och Sarah Baartman District Municipality. Partnerskapet ska medföra ett utbyte av lärdomar med fokus på att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i samhället.

Bakgrund till projektet

Projektet är en del av ICLD (Internationell centrum för lokal demokrati), och finansieras genom Sida. ICLD ska främja hållbar demokrati på kommunal och regional nivå genom ökat medborgarinflytande. Projektets mål är kopplade till de globala målen om mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

2021 blev vi kontaktade av ICLD som frågade om vi ville vara med och bidra till demokratistärkande arbete med en internationell partner. Därefter utsåg ICLD en kommun i Sydafrika som blev vår partnerkommun. Under 2022 arbetade vi tillsammans med kommunen och regionen i Sydafrika för att ta fram en projektansökan.

Politiken beslutade att vi skulle vara med i partnerskapet och i september 2023 skickade Falkenbergs kommun in en projektansökan tillsammans med Sundays River Valley Municipality och Sarah Baartman District Municipality. I oktober samma år fick vi beskedet att ICLD godkänt projektansökan.

Partnerskapet kommer pågå under 3 års tid. Varje år under projekttiden får Falkenbergs kommun 1 miljon kronor för att genomföra projektet.

Vad är meningen med projektet?

Fokus för projektet är att stärka den lokala demokratin och med ett särskilt fokus på barn och ungas delaktighet och inflytande.

Vi i Falkenberg behöver bli bättre på att ta tillvara på ungas perspektiv i samhällsutvecklingen. Idag finns det inte ett strukturerat sätt för hur vi gör det. Projektet har som syfte att utveckla ett sådant arbetssätt och erbjuder en möjlighet att lära av varandra.

Projektet grundar sig även i barnkonventionen som säger att man alltid först ska tänka på vad som är bäst för barnen och lyssna på vad barnen har att säga i frågor som rör dem. Ur flera aspekt är det viktigt att ta vara på barn och ungas delaktighet och inflytande. 2022 var första året som vi kunde se att valdeltagandet minskade i Sverige på 20 år*. Vi hoppas att det inte är en trend utan att vi kan skapa struktur för att de ska känna att vad de tycker och tänker är meningsfullt och viktigt. Att även deras röster räknas.

Bild på representanter från Sydafrika. Den som står i mitten håller en boll med Agenda 2030 målen printat på den.

Building bridges for the future

Projektet kallas för "Building bridges for the future". Namnet för projektet grundar sig i att vi byter erfarenheter med varandra och bygger broar mellan våra länder i syfte med att stärka demokratin för framtiden. Falkenberg och Sundays River Valley i Sydafrika står självklart framför olika utmaningar. Falkenberg har sina utmaningar inom området barn och ungas delaktighet och inflytande, medan Sundays River Valley arbetar med sina utmaningar. I partnerskapet fokuserar vi på ett lärande mellan våra organisationer.

Aktiviteter för 2024

  • Träffar elevrådet på Falkenbergs gymnasieskola för att se hur vi kan samla in deras perspektiv och gemensamt bestämma hur de kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen på olika sätt som är ett av målen i projektet.
  • Besöka Sydafrika i samband med ett utbildningstillfälle anordnat av ICLD.
  • Ett Hackathon ihop med länets högsta politiker och chefer tillsammans med gymnasieelever från Falkenbergs gymnasieskola där de får höra gymnasieelevernas perspektiv på hur vi kan styra Halland mot en hållbar omställning.

Varför det blev Sydafrika

ICLD hade fått kännedom om Falkenbergs kommun på grund av vårt arbete med lokal agenda 2030. De frågade om vi ville vara med i ett kommunalt partnerskap. ICLD parar sedan ihop oss med en partner i liknande storlek, som hade samma engagemang i frågan om barn och ungas delaktighet och där de tror att vi kan lära oss av varandra.

Det var därför det blev Sundays River Valley i Sydafrika som blev vår partner i projektet. Partnerskapet har utvidgats då Regionen också ville vara med i projektet för att så småningom kunna sprida projektet till flera kommuner i Sydafrika.

Varför vi är med i internationella projekt

I kommunen har vi ett tydligt mål att bli ett föredöme inom hållbarhet och trygghet. För att lyckas ställa om till ett mer hållbart Falkenberg arbetar vi aktivt med Agenda 2030. I Agenda 2030 ingår det att arbeta för att stärka partnerskap och tillsammansskap. Det går även i linje med vår internationella policy om ett aktivt internationellt arbete som är beslutad av politiken.

För att utveckla vårt samhälle behöver vi lära oss mer om vår omvärld. Falkenbergs kommun är öppen mot omvärlden och ser saker ur ett större perspektiv genom att interagera med andra kulturer och marknader. Genom dessa arbeten hamnar Falkenberg i ett större sammanhang. Desto mer globaliserade vi blir desto mer blir vi även beroende av utvecklingen i vår omvärld, både i närområdet men också internationellt.

Persoerna bakom projektet

I projektet ingår både tjänstepersoner och politiker från såväl majoritet som opposition. De som representerade Falkenbergs kommun i Sydafrika var Per Svensson, kommunstyrelsens ordförande, Sandra Johansson, oppositionsråd, Josefine Eirefelt, Verksamhetschef hållbar samhällsutveckling, Maria Sjödahl, förvaltningschef kultur, fritid, - och teknikförvaltningen och Erika Erlingson, utvecklingsledare social hållbarhet på kommunstyrelseförvaltningen.

Tidigare i projektet