Skip to main content

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående förskola och skola

Om ett barn eller en elev har omfattande behov av extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen kan rektor för fristående förskola eller skola ansöka om tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun. 

Det kan exempelvis handla om tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassningar av skolmiljön. Det kan också vara extraordinära stödåtgärder för barn och elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.

Beviljat tilläggsbelopp ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov och beviljas endast för sådana stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbeloppet.

Riktlinje för tilläggsbelopp

Riktlinje för tilläggsbelopp revideras och publiceras när den är beslutad. 

Ansökan om tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp görs av rektor, företrädesvis i november för att vara hanterad till årsskiftet men tas även emot löpande under året. Ansökan kan göras både för helår och enstaka termin. Aktuellt åtgärdsprogram och relevanta utredningar ska skickas med ansökan.

Ansökan om tilläggsbelopp görs via blankett. Ansökan skickas i ett förslutet kuvert till:

Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
311 80 Falkenberg

Utvärdering av tilläggsbelopp