Skip to main content

Ledighetsansökan gymnasieskola-Skola24

Ledighetsansökan för elev på gymnasieskolan görs via systemet Skola24.

Ledighet söks i denna tjänst enbart för heldagar, kortare frånvaro hanteras som tidigare i Skola24 frånvaro eller via Unikum Familj.

Inloggning

Vid inloggning välj Domän: falkenberg-sso.skola24.se

Information om hur du gör finner du på leverantörens webbplatslänk till annan webbplats

Tyvärr kan du i dagsläget inte göra ledighetsansökan via Skola24-appen.

Information och rutiner för ledighet

Information och rutiner för ledighet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Normalt är det rektor som fattar beslut om ledighet i skolan. Rektor kan också välja att delegera vissa beslut. Beslut om längre ledigheter än 10 dagar får inte delegeras. Bedömning kring ledighet ska göras i varje enskilt fall. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens måluppfyllelse och skolsituation. Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli aktuell är exempelvis vid vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. De omständigheter som ska vägas in i bedömningen är

 • frånvarons längd.
 • elevens studiesituation.
 • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.
 • hur angelägna skälen till ledigheten är för eleven.

En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan ges ledighet för enskilda angelägenheter. Enskilda angelägenheter kan exempelvis vara punkterna nedan. Dessa ska alltid bedömas mot punkterna ovan.

 • Särskilda familjesociala skäl.
 • Vårdbesök hos specialist.
 • Deltagande av mästerskapskaraktär såsom VM, EM, SM och DM eller motsvarande.
 • Körkortsutbildning: riskettan och risktvåan samt körkortsprov.

I Falkenbergs kommun gäller följande principer vid elevers ledighet:

 • Planerad ledighet på max 10 dagar ska ansökas om senast en månad innan ledigheten.
 • Planerad ledighet på längre än 10 dagar ska ansökas om senast två månader innan ledigheten.
 • Oplanerad ledighet kan ansökas om med kort varsel.
 • Ledighet i samband med terminsstart, terminsslut, nationella prov och andra obligatoriska inslag i utbildningen ska undvikas.
 • Skolan är skyldig att ge kompensation för den undervisningstid eleven går miste om. Detta ska vägas in i bedömningen om ledighet kan ges.
 • Om eleven inte kommer till skolan trots att ledighet inte har beviljats följs ordinarie frånvarorutiner. Rektor ska samtidigt bedöma om eventuell anmäld frånvaro är giltig eller ogiltig.
 • Om rektor bedömer att frånvaron är ogiltig ska elevens frånvaro utredas.

Ärendegång för ansökan om ledighet

 • Ansökan fylls i av elev/vårdnadshavare i Skola24.
 • Elevhandledare beviljar eller avslår ansökan alternativt tillstyrker/avstyrker den och skickar till rektor för beslut beroende på om elevhandledaren får ta beslut.
 • Elevhandledare beviljar eller avslår ansökan.
 • När beslut tagits skickas ett epost med beslutet till samtliga registrerade vårdnadshavare eller myndig elev.

I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. På kommun.falkenberg.se/personuppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Du kan även höra av dig till vårt kontaktcenter.