Skip to main content

Skrea 6:45 del av (Lunnaslätt) m fl – bostäder

Kommunstyrelsen gav 2 februari 2014 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att pröva området för bostäder (§ 28). Huvudsyftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i olika former.

Status

Detaljplanen har varit ute på samrådsremiss under perioden 18 maj–15 juni 2022. Inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga befintlig verksamhet och möjliggöra för utökning av verksamheten. Planförslaget syftar även till att samla alla ytor kopplade till verksamheten inom samma detaljplaneområde.

Planområdet

Planområdet ligger i sydöstra Falkenberg, cirka 5 kilometer från falkenbergs centrum, och är drygt 8 hektar stort. Marken ägs av en privat fastighetsägare. Detaljplaneförslaget är delvis inte förenligt med gällande översiktsplan.

Möjlighet att tycka till

I arbetet med att ta fram en ny detaljplan finns det alltid möjlighet för allmänheten och intressenter att tycka till om detaljplaneförslaget. Detta görs först i samrådskedet och sedan i granskningsskedet. Den som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen (5 kap 19 § PBL).

Detaljplanen berör Skrea S:2, Källstorp S:5, Skrea GA:6. Information om planarbetet skickas till angivna kontaktpersoner för dessa föreningar.

Samrådsmöte hölls i form av öppet hus den 23 maj 2022 då det fanns möjlighet att se och ställa frågor kring planförslaget.

Fastighetsägare och föreningar inom berört område informeras alltid om planarbetet via brev. De fastighetsägare som har arrendatorer, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera vidare om samråd.

Inför samråd informerar vi även på vår webbplats, på vår digitala anslagstavla och i vissa fall annonserar vi även i Hallands Nyheter.

Planprocessen – en detaljplan blir till

Planens förfarande

Ärendet handläggs med utökat förfarande, (PBL 5 kap 7 §), vilket innebär att förslaget samråds med berörda två gånger i så kallat samråd samt granskning.

Kontakt

Tove Petersson
Planarkitekt
0346-88 60 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Falkenberg Växer